پایان نامه سنتز کمپلکس آهن و منگنز استواستانیلید و اورتو فنیلن دی آمین و استفاده آنها در اکسیم زدایی اکسیم ها

پایان نامه سنتز کمپلکس آهن و منگنز استواستانیلید و اورتو فنیلن دی آمین و استفاده آنها در اکسیم زدایی اکسیم ها

 

 

دانلود رایگان پروژه

تعداد صفحات :

 

مقدمه

تهیه و شناخت ترکیب های کئوردیناسیون همواره توجه پژوهشگران شیمی معدنی را به خود معطوف داشته است. بررسی مقاله های علمی در شماره های اخیر مجله شیمی معدنی نشان می دهد حدود % ۷۰ پژوهش های انجام شده ، در زمینه ی شیمی ترکیب های کئوردیناسیون است.

بازهای شیف ، به عنوان اجزاء مورد عمل در تهیه تعدادی از ترکیبات فعال شیمیایی و صنعتی ، از طریق انسداد حلقه و واکنش های جابه جایی ، مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه برآن بازهای شیف ، همچنین ، از نظر داشتن فعالیت های بیولوژیکی ، ضد میکروبی ، ضد قارچی ، ضد تومور و علف کش ، مفید می باشند.

بازهای شیف ، همچنین به عنوان لیگاندهایی برای کمپلکس سازی یون های فلزی به کارگرفته شده اند.

در مقیاس صنعتی ، آنها دارای محدوده وسیعی از کاربردها از جمله رنگ و رنگدانه ها می‌باشند [۲و۱].

 

۱-۲- معرفی لیگاندهای باز شیف و ترکیبات فلزدار آنها

 

بازهای شیف ترکیباتی هستند که حاصل تراکم آلدهیدها یاکتونها با آمین های نوع اول می باشندکه این ترکیبات با عنوان ایمین شناخته شده است. نام شیف باز برگرفته از نام شیمی دان آلمانی به نام هوگو شیف است [۳] که بعد از نام هوگو شیف[۱] ، بازشیف یا آزومتین نام دیگر این دسته از ترکیبات است. بازشیف ها ترکیباتی هستند که شکل کلی آنها به صورت (ساختار۱) است و مانند آلدهیدها و کتونها قسمت NR3 با اتم کربن با پیوند دوگانه اتصال دارد.

(ساختار۱)

این ترکیبات ها دارای گروه آزومتین (-RC=N-) بوده (واکنش ۱-۱). چنانچه ایمین مربوطه از            و اکنش یک آلدئید با آمین نوع اول و آمونیاک تولید شده باشد آن را آلدیمین۱ (ساختار ۲) و اگر ایمین مربوطه از واکنش یک کتون با آمین نوع اول و آمونیاک تولید شده باشد آن را کتیمین۲ (ساختار۳) می نامند [۴].

[۱]- Hugoschiff

۱- Aldimine

۲- Ketimine

 

 

 

 
*
*توضیحات:*
*پایان نامه رشته مهندسی شیمی* با موضوع *سنتز کمپلکس آهن و منگنز
استواستانیلید و اورتو فنیلن دی آمین و استفاده آنها در اکسیم زدایی
اکسیم ها و کربوکسیلاسیون اسیدهای کربوکسیلیک *در قالب فایل *word *و
در حجم ۷۶ صفحه.

*بخشی از متن:*
تهیه و شناخت ترکیب های *کئوردیناسیون *همواره توجه پژوهشگران شیمی
معدنی را به خود معطوف داشته است. بررسی مقاله های علمی در شماره های
اخیر مجله *شیمی معدنی *نشان میدهد حدود ۷۰ % پژوهش های انجام شده، در
زمینه ی شیمی ترکیب های کئوردیناسیون است.*بازهای شیف*، به عنوان اجزاء
مورد عمل در تهیه تعدادی از ترکیبات فعال شیمیایی و صنعتی، از طریق
انسداد حلقه و واکنش های جا به جایی، مورد استفاده قرار می گیرند.
علاوه برآن بازهای شیف، همچنین از نظر داشتن فعالیت های بیولوژیکی، ضد
میکروبی، ضد قارچی، ضد تومور و علف کش، مفید می باشند. بازهای شیف،
همچنین به عنوان لیگاندهایی برای کمپلکس سازی یون های فلزی به کارگرفته
شده اند. در مقیاس صنعتی، آنها دارای محدوده وسیعی از کاربردها از جمله
رنگ و رنگدانه ها می‌باشند…
بازهای شیف ترکیباتی هستند که حاصل تراکم *آلدهیدها *یا *کتونها *با
آمین های نوع اول می باشند که این ترکیبات با عنوان *ایمین *شناخته شده
است. نام *شیف باز *برگرفته از نام شیمی دان آلمانی به نام *هوگو شیف*
است که بعد از نام هوگو شیف، *بازشیف *یا *آزومتین *نام دیگر این دسته
از ترکیبات است، بازشیف ها ترکیباتی هستند که شکل کلی آنها به صورت زیر
است و مانند آلدهیدها و کتونها قسمت NR3 با اتم کربن با پیوند دوگانه
اتصال دارد.

*فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی لیگاندهای باز شیفت*
مقدمه
معرفی لیگاندهای باز شیف و ترکیبات فلزدار آنها
زمینه‌ی تاریخی سنتز بازهای شیف و کمپلکس‌های آنها
نام گذاری بازهای شیف
کاربرد بازهای شیف
بازهای شیف هوشمند در فناوری نانو
کاربرد بازهای شیف در داروسازی
بازهای شیف به عنوان گیرنده‌ی مصنوعی
بازهای شیف و پدیده‌ی خوردگی
بازهای شیف به عنوان لیگاند در تشکیل کمپلکس
اهمیت و کاربرد کمپلکس‌های بازشیف
کمپلکس بازشیف به عنوان داروی ضد باکتری
کمپلکس‌های بازشیف به عنوان حس گر
کاربرد کمپلکس های فلزی بازشیف به عنوان کاتالیزور
کمپلکس باز شیف حاصل از استواستانیلید و ارتو فنیلن دی آمین
خصوصیات طیفی
طیف های HNMR
طیف های IR
اکسیداسیون اکسیم ها
اکسیم زدایی از اکسیم ها
کربوکسیلیک اسیدها
کربوکسیل زدایی از اسیدهای کربوکسیلیک
*فصل دوم: کاربرد و مواد مورد استفاده*
مواد و واکنشگرهای مورد استفاده
دستگاههای مورد استفاده
طیف سنج مادون قرمز ( IR)
دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC)
طیف سنجی فرابنفش – مرئی ( UV-Vis )
شناسایی ترکیبات
تهیه مواد و کاتالیست‌ها
سنتز و خالص سازی کمپلکس Mn ( AAOPD )
سنتز و خالص سازی کمپلکس Fe ( AAOPD )
انتخاب حلال برای اکسایش اکسیم ها در حضور اکسیدان DIBو کاتالیست Mn
(AAOPD)
تأثیر کاتالیست Mn(AAOPD)در اکسایش اکسیم‌ها و اسیدهای کربوکسیلیک با
اکسیدان DIB
روش کار عمومی اکسایش اکسیم ها در حضور اکسیدان DIB و کاتالیست Mn (AAOPD)
روش کار عمومی اکسایش اسید کربوکسیلیک در حضور اکسیدان DIBو کاتالیست
Mn(AAOP)
*فصل سوم: بحث و نتیجه گیری*
سنتز و شناسایی کاتالیست Mn ( AAOPD) و (Fe (AAOPD
اکسیم زدایی از اکسیم‌ها
واکنش اکسایش اکسیم‌ها با اکسیدان DIB در حضور کاتالیست Mn(AAOPD)
کربوکسیل زدایی از اسیدهای کربوکسیلیک
واکنش اکسایش اسیدهای کربوکسیلیک با اکسیدان DIB در حضور کاتالیست
Mn(AAOPD)
مکانیسم واکنش اسیدهای کربوکسیلیک با اکسیدان DIB در حضور کاتالیست (Mn
(AAOPD
نتیجه گیری کلی
*منابع*

 

 

 

 

 

نوشته پایان نامه سنتز کمپلکس آهن و منگنز استواستانیلید و اورتو فنیلن دی آمین و استفاده آنها در اکسیم زدایی اکسیم ها اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.