مقاله حسابرسی

مقاله حسابرسی

 

فرمت : word | حجم : ۴۰۳kb | صفحات : ۸۳
projeha.net

فهرســــــت

مقدمه                                                                                                 ۵
پیشینه حسابرسی                                                                                    ۶
انواع موسسات حسابرسی                                                                         ۱۰
موسسات محلی                                                                                                 ۱۰
موسسات منطقه ای                                                                                           ۱۰
موسسات ملی                                                                                                   ۱۰
هشت موسسه بزرگ                                                                                          ۱۰
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور                                                              ۱۱
حسابرسی چیست ؟                                                                               ۱۲
نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری                            ۱۴
روش و مراحل ثبت موسسه                                                                    ۱۵
فرم تقاضانامه ثبت موسسه                                                                                 ۱۵
انتخاب نام موسسه                                                                                             ۱۵
مدارک لازم جهت ثبت موسسه                                                                           ۱۵
ثبت در دفتر اندیکاتور                                                                                      ۱۶
درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار                                                                    ۱۶
تغییرات در موسسه                                                                                           ۱۷
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                                                                   ۱۷
مدارک لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی                                               ۱۷
اساسنامه موسسه حسابرسی                                                                      ۱۸
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی                                                        ۲۱
استانداردهای عمومی                                                                                        ۲۱
استانداردهای اجرای عملیات                                                                            ۲۱
استانداردهای گزارشگری                                                                                ۲۲
آیین رفتار حرفه ای                                                                             ۲۳
نیاز به آیین رفتار حرفه ای                                                                                ۲۳
آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل                                                   ۲۵
اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان                                                                    ۲۶
انواع حسابرسی                                                                                   ۲۷
حسابرسی صورتهای مالی                                                                                   ۲۷
حسابرسی رعایت                                                                                              ۲۷
حسابرسی عملیاتی                                                                                            ۲۸
گزارش حسابرسان                                                                               ۲۹
اهمیت گزارش حسابرسان                                                                                ۲۹
بند مقدمه گزارش حسابرسان                                                                           ۲۹
بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان                                                                ۳۱
بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                                                                       ۳۱
نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                                                               ۳۳
کاربرگهای حسابرسی                                                                          ۳۴
کاربرگ حسابرسی چیست ؟                                                                             ۳۴
مالکیت کاربرگهای حسابرسی                                                                          ۳۵
انواع کاربرگها                                                                                                ۳۵
رسیدگی به مدارک عمومی                                                                   ۳۸
شرکتنامه و اساسنامه                                                                           ۴۰
قراردادهای مشارکت شرکا                                                                  ۴۱
صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                                              ۴۲
قراردادهای منعقده توسط شرکت صاحبکار                                             ۴۳
قوانین و مقررات                                                                              ۴۴
قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی                                   ۴۴
قوانین ومقررات تجاری                                                                              ۴۶
قوانین و مقررات مالیاتی                                                                            ۴۶
قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات                                               ۴۶
قوانین کار و تأمین اجتماعی                                                                       ۴۷
قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی                                                   ۴۷
قوانین خاص                                                                                            ۴۷
وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد                                              ۴۸
منابع و ماهیت وجوه نقد                                                                           ۴۸
نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد                                       ۴۹
چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟                                                     ۴۹
برنامه حسابرسی وجوه نقد                                                                       ۵۰
حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش                            ۵۲
منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی                                                               ۵۲
منشا و ماهیت اسناد دریافتنی                                                                    ۵۲
هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها                                            ۵۳
برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش                                         ۵۴
موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته                   ۵۶
منشا و ماهیت موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته     ۵۶
چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و کالا              ۵۷
برنامه حسابرسی موجودیهای موادوکالاو بهای تمام شده کالای فروش رفته   ۵۸
اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاک و تهی شدن                               ۶۰
چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات              ۶۰
برنامه حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات                                                 ۶۱
استهلاک                                                                                                         ۶۲
برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاک و استهلاک انباشته                                          ۶۴
حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها                                                             ۶۶
منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی                                                                       ۶۶
چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی                              ۶۷
برنامه حسابرسی                                                                                                ۶۸
بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی                      ۷۰
بدهی های بهره برداری                                                                                      ۷۰
چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار                              ۷۱
برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار                                                                   ۷۲
منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه                                                                 ۷۳
برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه                                         ۷۳
برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه                                                                          ۷۴
رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تکمیل حسابرسی                             ۷۶
نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها                                                                         ۷۶
چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها                            ۷۶
اسناد و مدارک                                                                                    ۷۷
منابع و مآخذ                                         ۸۱

مقدمه

اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع  (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .

در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .

کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند .

زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .

نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند .

کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .

ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

 پیشینه حسابرسی:

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد کارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبیدکه نیازمند به سرمایه های کلان بود .  تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و  از سویی، یک یا   چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همکاری ، شرکتهایی  شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ   سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شرکتهایی ، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد.

سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد . تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید که نه مستقیمأدر اداره شرکتها   مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند . شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید  که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.

سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده ترکرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدکه بتواند  سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملکرد  و  سنجش  کارآیی مدیران  و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کنند . از طرفی در تداوم  این  تحول  ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و مؤسسات اعتباری که بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی  فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی   شرکتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری  مالی گسترش بیشتری یافت.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای  اطلاعاتی گروه های متعدد  ذیحق  ،  ذینفع  وذیعلاقه ارتقاء دادو به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .

 نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات  نمی توانستند به تنهایی  ایفاء کنند  . زیرا وجود رابطه استخدامی  مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و   سایر واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت . در نتیجه ، صورتهای مالی که توسط این  گروه  از  حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از  اطلاعات  مالی  را که حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه  متعارض داشتند ، برطرف نماید .

چاره این مشکل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک ،  اسناد  و حسابهای  یک  واحد اقتصادی  هر گونه  تقلب  و سوء استفاده ای را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .

تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی که  التزام  به  رعایت  آیین رفتار  حرفه ای  مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش  اجتماعی  حسابداران  مستقل  با نمایش  راستگویی  ،  درستکاری  و  تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان   پدید  آورد  که

مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

توضیح مختصر بالا نشان میدهد که حسابرسی به عنوان یک حرفه ، یک تخصص و یک رشته ، عمرنسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد . اما همزمان و همراه   با  تحولات  شتاب  آمیز یکصد  سال گذشته  ،  حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده ، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع  و جوامع حرفه ای  ،  مؤلفان  و  پژوهشگران  متعددی رسالات  ،  مقالات و کتابهای گوناگونی  را تهیه کرده اند که به بیان اصول ،  روشها  و  عملکرد این  رشته از فعالیت می پردازد . در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکار گیری علوم و فنون دیگر ، مانند  آمار و  ریاضیات  ، مدیریت  و سیستمهای  اطلاعاتی  در حسابداری  و حسابرسی  همراه  بود  و تغییرات  وسیع   در  تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را   متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است.

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود ،  به عبارت دیگر،پیدایش وگسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه ،   نیاز   به حسابرسی  را  پدید نیاورد  بلکه  دراقتباسی ساده انگار  و  الگو برداری  بدون مضمون از روابط  اقتصادی – اجتماعی غرب ، در قانون تجارت ۱۳۱۰ که اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شددر مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این  قانون  ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند واین بازرسان  گاه به حسابهای  شرکت نیز رسیدگی    می کردند  اما  انجام  حسابرسی  درمعنای متعارف آن توسط  بازرسان   در کار نبود و هنوز هم نیست .

در سال  ۱۳۶۲  موضوع  ادغام  موسسات  حسابرسی  بخش  عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید .

با تصویب اساسنامه  قانونی سازمان حسابرسی در سال  ۱۳۶۶ ،  موسسات  حسابرسی موجود ، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید .

جنبه حائز اهمیت دیگری از سیر حسابرسی در ایران ، اقداماتی است که در زمینه آموزش و تألیف و تدوین مطالب حسابرسی صورت گرفته است . نخستین کتاب حسابرسی در دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت ایران بود .  با تشکیل دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران

و موسسه عالی حسابداری  در  اوایل دهه  ۱۳۴۰ ، آموزش حسابرسی گسترش یافت و کتابها و جزوات  دیگری  منتشر شد و در پی آن  تدریس حسابرسی  به عنوان  یک  درس  دانشگاهی    در رشته های دیگر نیز معمول شد .

اقدامات مؤثر بعدی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ، ایجاد رشته های حسابداری  در  برخی  دیگر  ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که آموزش حسابرسی را توسعه داد اما تعداد و کیفیت منابع حسابرسی موجود در این سالها ارتقاء چندانی نیافت .

پس از پیروزی انفلاب اسلامی و با تشکیل مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، ترجمه و انتشار وسیع تعدادی از استانداردهای بین المللی حسابداری آغازی بود بر رواج اصول و ضوابط بر کار حسابداری و حسابرسی که با ترجمه و انتشار معدودی از رهنمودهای بین المللی حسابرسی و همچنین ترجمه و انتشار تعدادی از استانداردهای حسابداری آمریکا که نحوه اجرای آن در مباحث حسابداری میانه عنوان شده است ، ادامه یافت .

 انواع مؤسسات حسابرسی

دامنه اندازه مؤسسات حسابرسی از یک نفر تا چندین هزار نفر کارکنان حرفه ای است . از نظر اندازه ، مؤسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می شوند :

مؤسسات محلی  –  مؤسسات محلی معمولأ دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه ، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می کنند . خدمات این مؤسسات بیشتر شامل تنظیم اظهار نامه مالیاتی  ، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است . حسابرسی معمولأ بخش کوچکی از کار آنان است . صاحبکاران حسابرسی ، معمولأ واحدهای تجاری کوچکی هستند که صورتهای مالی حسابرسی شده را برای پیوست کردن به درخواست وام بانکی خود ، می خواهند .

مؤسسات منطقه ای بسیاری از مؤسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرها یا ایالتهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می شوند . ادغام با مؤسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این مؤسسات است . این رشد معمولأ به همراه افزایش سهم کار حسابرسی در مقایسه با خدمات دیگر است .

مؤسسات ملی  – به مؤسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای اصلی ایالت متحده دفاتری دارند اصطلاحاً مؤسسات ملی گفته می شود . این مؤسسات در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه  مؤسسات وابسته در آن کشورها ، فعالیت دارند .

هشت مؤسسه بزرگ   در خبرها اغلب صحبت از بزرگترین هشت مؤسسه حسابرسی در ایلات متحده است که به هشت بزرگ معروفند . تمام این مؤسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند .  تنها یک مؤسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد . تقریباً تمام شرکتهای خیلی بزرگ آمریکایی را این هشت مؤسسه بزرگ ، حسابرسی می کنند . اگر چه این موسسات ، خدمات متنوعی را   ارائه

می کنند ، اما بیشترین حجم کار آنان حسابرسی است . درآمد سالانه هر یک از هشت مؤسسه بزرگ در حدود صدها میلیون دلار است . اسامی این هشت مؤسسه بزرگ به ترتیب حروف الفبا عبارت است از  “ آرتور اندرسن ، آرتور یانگ ، ارنست اندوینی ، پرایس واتر هاوس ، پیت مارویک مین ، توش راس ، دیلویت هسکینزاند سلز ، کوپر زاند لیبرند .

شایعات مربوط به احتمال ادغام بعضی از این مؤسسات بزرگ  ، بیانگر امکان تبدیل هشت برزگ به هفت یا حتی شش بزرگ است .

 نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

وجود اطلات مالی قابل اتکا، لازمه بقای جامعه امروزین است . فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد ، بانکداری که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد  ، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی ، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است . در بسیاری از این موارد ، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کننده گان از آن مغایر است . نیاز به حسابرسان مستقل در چنین استدلالی مستتر است ، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شودتصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر  !

گرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . صورتهای مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد .

استانداردهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمد ها و هزینه ها را مشخص می کند و در نتیجه دارای آثار و تبعات اقتصادی است ، از این رو باید توسط مراجع مربوط و مسئولی تدوین شود .

در ایران بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است . همچنین بر اساس بند ‹ ز› ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ،  « مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور ، سازمان است و گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود .»

 حسابرسی چیست ؟

نوعی از حسابرسی که در این پروژه بیشتر به آن پرداخته می شود ، رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است . این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی . حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها ، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ، شواهد لازم را برای تعیین اینکه  صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر ، گردآوری می کنند .

در هر حسابرسی ، بیان صریح حدود رسیدگی ، مهم است . این حدود ، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می کند . بنابراین ، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می شود . واحد مورد رسیدگی می تواند یک واحد با مالکیت فردی ، شرکت تضامنی ، شرکت سهامی و و شرکتهای تابع آن ، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد . دوره مورد رسیدگی معمولاً یکسال است . اگرچه بعضی از حسابرسیها دوره کوتاهتری را می پوشاند .

رسیدگیهای حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می آورد . “ هرگز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمی کنند .” شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار ، حسابرسی های  انجام شده در سالهای گذشته ، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران ، هیچیک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی توسط حسابرسان کافی نیست . حسابرسان ، صورتهای مالی سال جاری را یا رسیدگی می کنند ، یا نمی کنند . اگر رسیدگی نکنند ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد .

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی ، اثبات خواهد کرد که دارائیهای مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد ، شرکت مالک این دارائیهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است . شواهدی جمع آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدهیهای شرکت را منعکس می سازد ، در غیر اینصورت ، ترازنامه می تواند به کلی گمراه کننده باشد ، چرا که اقلام مهمی از بدهیها ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، حذف شده است . حسابرسان به همین ترتیب ، شواهدی را نیز برای صورت سودو زیان گردآوری خواهند کرد . آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعاً روی داده است ، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است ، بهای تمام شده و هزینه های ثبت شده مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه های تحقق یافته ، به حساب گرفته شده است . روشهای رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت از کار دیگر است . بسیاری از روشهایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است ، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود . حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز ، سازمانهای غیر انتفاعی را حسابرسی می کنند . بانکها ، شرکتهای بیمه ، کارخانه ها ، فروشگاها ، مؤسسات آموزشی ، انجمنهای خیریه ، شرکتهای حمل و نقل هوایی ، اتحادیه های کارگری ، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می گیرند . انتخاب مناسب ترین روش حسابرسی برای هر کار ، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است .

نوشته مقاله حسابرسی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله بودجه ریزی عملیاتی

مقاله بودجه ریزی عملیاتی

 

فرمت : word | حجم : ۳۳۷kb | صفحات : ۵۱

 

projeha.net

فهرست

مقدمه: ۱

ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها ۲

سیر تکوین بودجه. ۳

۱-بودجه به عنوان ابزار کنترل. ۳

۲- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. ۴

۳- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی.. ۵

۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) ۶

روشهای بودجه ریزی.. ۶

-۱بودجه متداول (سنتی) ۶

۲- بودجه ریزی افزایشی.. ۷

۳- بودجه برنامه ای.. ۸

۴- بودجه ریزی برمبنای صفر. ۹

-۵ نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی.. ۱۱

مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان. ۱۲

تعاریف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۴

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی (متداول) و برنامه ای.. ۱۶

اهداف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۷

مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. ۱۸

عناصر کلیدی در بودجه ریزی عملیاتی: ۱۹

روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. ۲۱

الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده ۲۱

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی.. ۲۴

مراحل اساسی استقرار سیستم اندازه گیری کار. ۲۵

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) 26

مکانیزم عملکرد  سیستم ABC.. 27

مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC  در محل مورد مطالعه. ۲۸

گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم. ۲۸

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت… ۲۸

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات.. ۲۹

گام چهارم: تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت… ۳۰

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت… ۳۱

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی.. ۳۲

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی.. ۳۲

آشنایی با نرم افزار سیستم محاسبه بهای تمام شده براساس روش ABC.. 32

نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت: ۳۷

دستورالعمل تهیه وتکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی.. ۴۱

منابع و مآخذ: ۴۶

منابع و مآخذ:

۱-   مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش) – داود صالحی – سمت ۱۳۷۹ – چاپ سوم .

۲-   دانستنیهایی در زمینه بودجه ، گرد آوری و تنظیم، سرویس پیله رودی – ۱۳۷۶ – وزارت بهداشت .

۳-   بودجه ریزی دولتی در ایران ، علیرضا فرزیب – چاپ سیزدهم ۱۳۸۰ – مرکز آموزش مدیریت دولتی .

۴-   « بودجه» علی محمد اقتداری ،منوچهرتهرانی. مهرداد اتحاد.انتشارات موسسه عالی حسابداری.۱۳۵۴

۵-   روندهای جدید در مدیریت بخش سلامت، پاول شاو (انستیتوی توسعه اقتصادی بانک جهانی) ترجمه اسفندیار معینی و همکاران – چاپ اول .۱۳۸۰

۶-   گزارش « آشنائی با بوجه ریزی عملیاتی » گروه مطالعات دفتر مدیریت منابع مالی وبودجه

۷-   فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه،اسفندیارفرج وند۱۳۸۰ ، ویرایش دوم ، انتشارات گلباد.

۸-   طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنیای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی (مطالعه موردی بیماستان فقیهی شیراز) ، احمد رجبی ، .۱۳۸۲

۹-   سیستم حسابداری قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، مرتضی شاپوریان ، .۱۳۷۹

 ۱۰- Performance  budgeting Guidelines (state of Maine) , Jody Harris John R .Nicholas. March 1996

۱۱- Performance  budgeting : A foundation for change in state  Economic Development- Chad Miller (Virginia  Polytechnic Institute and state University) November 29,1999

۱۲- Strategic planning /performance Budgeting Guidelines-J.Harris, J.R.nicholas march 1990 (Maine state planning office)

۱۳- Analysis of hospital costs (workshop in developing countries), D.S. Sheppard, D.Hodgkin, Y.E. Anthony, WHO, 2000

۱۴- Efficiency in delivery of public services, performance Budgeting project, Russia Ministry of Economic Development and Trade , 2002

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه  تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف،  نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به  فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، ۱۳۷۴ ص. ۱۱۱).

بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،۱۳۷۵ص.۲۳۹ ).

–         نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها ؛

–         شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها؛

–         بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها

سیر تکوین بودجه

مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر وتکامل یافته است . این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۵می باشد ، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری وبودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ،بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار وفعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه وبرنامه به عنوان معیاری برای تجزیه وتحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده وباعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است(فرج وند،۱۳۸۰،ص.۲۰۱).

۱-بودجه به عنوان ابزار کنترل

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومتهای پارلمانی بوجود آمد؛ یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر میگردد که مردم در مقابل اختناق حکومتها دست به انقلاب زدند و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگانشان دایر شد از این رو بخش مهمی از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین بر عهده نمایندگان برگزیده مردم واگذار شده که از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولت حمایت کنند بنابراین طبیعی است که هرگاه مسئله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود آنها دروهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی هستند که به موجب قانون به عهده آنها محول شده است. علت این تاکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود که خرج بابت این وظایف کنترل شود تا مالیات زیاد گرفته  نشود و مخارج نیز کنترل شود. وقتی منظور از بودجه کنترل باشد، نظام بودجه ای بر روی طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی براساس فصول و مواد هزینه است.

۲– بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیردندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی درمورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود، یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری وارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول تاکید روی اهداف، نتایج و منافع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمدها به چه منظور خرج میشود.

۳– بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری یا برنامه ریزی، به منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی صورت گرفت تا به وسیله آن درآمدها وهزینه های بودجه ای چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند. نخست آنکه از نظر سیاستهای اقتصادی و مقاصد مربوط به استفاده از منابع، صورتهای بودجه ای بتواند هدفهای سرمایه گذاری و نرخ رشد و همچنین چگونگی اختصاص منابع به هزینه های مصرفی، انتقالی و سرمایه ای در بین بخشها را معلوم کند. دوم آنکه تعیین نرخ رشد اقتصادی به دلیل ارتباط با میزان اشتغال ، ثبات قیمتها وموازنه بخش خارجی به گونه ای صورت پذیرد که منافع اجتماعی را حداکثر وفشارهای مالیاتی وارده یا هزینه های خارج کردن منابع از بخش خصوصی را حداقل سازد. مقدار مجاز یا بهینه استفاده از کسری در بودجه حاصل فرآیند بسیار پیچیده و دقیق تامین همین هدف است. سوم آنکه بودجه در نقش اقتصادی خود ابزار تقلیل نابرابریهای درآمدی و تعدیل آثار توزیعی کارکرد نامطلوب جریانهای تولیدی باشد. برای تامین این اهداف نقش مالیاتها و برنامه های هزینه ای مورد توجه قرار داشت ؛ اما درمیان راههای مختلف قابل تعقیب ، سیاست شاخص و توصیه شده ای به عنوان الگوی قابل تعمیم موجود نبود بودجه درماموریت برنامه ریزی بیشتر متضمن مفاهیمی چون طرح ریزی برای آینده وانتقال این مفاهیم به جامعه برای تصمیم گیری میان مدت بود و از این رو، طبقه بندیهای اقتصادی  آن ناظر بر تنظیم حسابهای ملی و بررسی حرکت متغیرهای کلان میگردید.

مهم ترین عواملی را که منجر به گرایش برنامه ریزی در بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیلهای خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شکل گیری سیاست مالی و بودجه ای و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی وتصمیم گیری و کاربرد آن در سیاستگذاری دانست.

۴– بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)

مرحله چهارم بودجه نویسی اززمانی آغاز میشود که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی وخود جوش درمحیط سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک را درمدیریت پدید آورد. دراین دوره بودجه نویسی به عنوان ابزار و عامل استراتژیک برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت. طی دهه ۸۰ دربودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی میشود و برای هر نوع فعالیت( برنامه) که به واحدهای تصمیم گیری تعبیرمیشوند ، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی درنظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه بواسطه متغیرهای غیر قابل کنترل، از سطح مورد نظر استفاده گردید این تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر درسال ۱۸۷۳ منجر گردید.

روشهای بودجه ریزی

از نظر تکنیک تهیه و تنظیم بودجه برحسب هدفها وانتظاراتی که در طی دوران متمادی سپری کرده است سیر تحولی گوناگون داشته است که به ترتیب این مراحل تکامل، که به روشهای بودجه ریزی موسوم است، ذکرمی شوند.

  ۱- بودجه متداول (سنتی)

دربودجه ریزی متداول هدفها و تاکیدات صرفاً به ابزار مالی و حسابداری دریافتها و پرداختهای بخش دولتی استوار است و توزیع اعتبارات منحصراً معطوف به «دستگاه – مواد هزینه» منتهی میگردد و نقش مجلس و پارلمان نیز در بررسی بودجه فقط متوجه حفظ و کنترل مخارج دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب می باشد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده باشد و هر هزینه ای درمحل و مواد خود به مصرف رسیده باشد. در سیستم بودجه ریزی متداول با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخیص اینکه دولت چه اعمالی را انجام میدهد و درقبال پولی که خرج میشود چه نتایجی را بدست آورد نشان داده نمی شود و از اینرو مبنای صحیحی برای مدیریت موثر در دستگاههای اجرایی به حساب نمی آمد زیرا طبقه بندی مخارج دولت وبررسی آن برحسب مواد هزینه و دستگاههای اجرایی نماینگر اهداف اقتصادی دولت ازمحل این مخارج و یا نوع فعالیتهای دولت در رابطه با عواملی که به عنوان هزینه بکار گرفته شده است نست با افزایش روز افزون وظایف دولتها و نقش دولتها دراموراقتصادی و اجتماعی جامعه بودجه ریزی متداول بتدریج اهمیت خود را از دست داده است و کاربردی ندارد . در ایران تا سال ۱۳۴۳ بودجه به صورت بودجه ریزی سنتی تهیه و تقدیم مجلس میشد و درآن بودجه، صرفاً نام دستگاه و مواد هزینه به تصویب میرسید. مانند وزارت عالیه، وزارت مالیه، وزارت معارف و غیره(فرزیب،۱۳۸۰،ص۴۳۱).

 ۲- بودجه ریزی افزایشی

این روش با شیوه تغییرات جزئی در تصمیم گیری انطباق دارد طبق این روش ، برای تصمیم گیری جدید، به تصمیمهایی که قبلاً در زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه می کند و باتوجه به نیازهای موجود، تغییراتی جزئی درآنها بوجود می آورد. در بودجه ریزی افزایشی برای اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پردردسر بودجه نویسی سالانه ابداع شده است . با این کار هر سال مجدداً از اول اقدام به کار پیچیده بودجه نویسی نمیشود. بلکه بودجه ریزان، با قبول بودجه سال گذشته توجهشان را روی تغییرات افزایشی متمرکز می کنند. دراین شیوه، بودجه سال گذشته به عنوان پایه ای برای مصارف جاری فرض شده و یک افزایش سالانه برای آن در نظر گرفته میشود که بستگی به روند تغییرات قیمتها، تغییر حجم عملیات موجود و تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد. برای مطالعه مفصل این روش به کتاب بودجه ریزی دولتی درایران تالیف علیرضا فرزیب مراجعه نمائید.

۳- بودجه برنامه ای

بودجه برنامه ای است که درآن اعتبارات برحسب وظایف ، برنامه ها و فعالیتهای که سازمان دولتی درسال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود باید انجام دهد، پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر ، در بودجه برنامه ای مشخص میشود که دولت و دستگاههای دولتی درسال اجرای بودجه اولاً دارای چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوب می باشند ، ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور ، باید کدام برنامه ها، عملیات ، وفعالیتها را با چه میزان اعتبارات انجام دهد.

)درمورد بودجه برنامه ای می گوید:                     prof Burkead پروفسور برکهد(

«اگر بخواهیم دردنیای فعلی بودجه را ابزار و وسیله کار مدیران بدانیم باید در تقسیم بندی مخارج هدف و غایت خرج را رعایت کنیم».

در بودجه برنامه ای نیز، مانند بودجه متداول ، از طبقه بندی اعتبارات برحسب فصول و مواد هزینه استفاده میشود . با این تفاوت که در بودجه متداول ،کل اعتبارات هر سازمان دولتی درفصول و مواد هزینه مختلف پیش بینی میشود، درصورتی که در بودجه برنامه ای، اعتبارات هریک از برنامه ها و فعالیتها وطرحهای سازمان دولتی در قالب فصول و مواد هزینه پیش بینی میگردد.

لازم به توضیح است که در بودجه برنامه ای برخی از کشورها، فقط برنامه ها به فصول و مواد هزینه تقسیم می شوند، درحالی که در برخی دیگر از کشورها، فعالیتها و طرحها نیز به صورت فصول و مواد هزینه پیش بینی میگردند .آنچه مسلم است آن است که در نظام حسابداری دولتی کشورهایی که از روش بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند، طبقه بندیهای بودجه مذکور عیناً باید درحسابهای دولتی منعکس گردند. بنابراین هزینه های هر وزارتخانه یا موسسه دولتی نیز باید ،اولاً به تفکیک برنامه ها و فعالیتها و طرحهای مورد اجرا درآن سازمان و ثانیاً در داخل طبقه بندیهای مذکور، به تفکیک فصول و مواد هزینه نشان د اده شوند(فرج وند،۱۳۸۰،ص۲۰۳).

۴- بودجه ریزی برمبنای صفر

طبق معمول درفرآیند تهیه بودجه هزینه های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغار به حساب می آید. کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این است که چه اقلامی ازبودجه را باید حذف کرد و چه فعالیتهایی (وبر همان اساس چه اقلامی ) را باید اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می شود که مدیریت برای ادامه ندادن  نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد(به ویژه زمانی که به سبب تغییرات محیطی یا تغییر که در هدفهای سازمان رخ داده مساله مفید بودن آن قلم فعالیت ،دیگر مطرح نیست).

بودجه بندی برمنبای صفر (ZBB) سعی دارد که این نقیصه رابرطرف کند .ZBB توجیه مجدد هرفعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت یا برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ دربودجه برمبنای صفر هزینه ها به جای این که برمبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع میشوند. با چنین بودجه ای برای هر ریالی که مصرف میشود باید توجیه منطقی داشته باشد.

پیتر پیر (Peter Phyrr) بودجه بندی برمبنای صفر را چنین توصیف کرده است:

«یک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه ای است که هر مدیر را ملزم می کند که به نحوی کامل، مشروح  ومستدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر (زیرا مبنای صفر است) توجیه کند و مسوول اثبات این امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند».

بودجه بندی بر مبنای صفر درمقایسه با بودجه سنتی ، دارای مزایایی به شرح ذیل است:

الف) این بودجه درباره این که آیا فعالیتها باید ادامه یابند یا متوقف شوند، توجیه بیشتری دارد.

ب) اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه ارتباط دارند، مجاز می داند.

ج) ازآنجایی که هریک از شقوق مختلف باید به طور کمی محاسبه شده ، معیارهای لازم برای مقایسه وجود دارند و لذا، ارزیابی آنها روشن وخالی از ابهام است.

د) فعالیتهایی که اولویت پایین دارند، با اطمینان خاطر حذف میشوند.

در ظاهر ، بودجه بندی برمبنای صفر باعث میشود که بتوان اولویتهای بودجه را به شیوهای بهتر تعیین کرد و کارآیی سازمان را بالا برد، ولی واقعیت این است که چنین کاری باعث میشود تا مقدار بیشتری کارهای دفتری انجام شود واحتمالاً روحیه افراد و مدیرانی که باید برای اقلام هزینه های پیشنهادی دلایل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد (که در نتیجه موجودیت برخی از اقلام هزینه ها به زیر سوال خواهد رفت) . به همین دلیل است که در زمان کنونی نسبت به سال های پیشین از بودجه بندی برمبنای صفر کمتر استفاده میشود(فرج وند،۱۳۸۰،ص۲۰۵).

نوشته مقاله بودجه ریزی عملیاتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله مالیات

مقاله مالیات

 

فرمت : word | حجم : ۱۸۶kb | صفحات : ۵۵
projeha.net

فهرست مطالب

مقدمه ۴
انواع مالیات بر ارزش افزوده ۶
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ۸
مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ۲۱
مالیات بر در آمد مشاغل ۲۲
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ۳۶
نتیجه گیری ۴۸
منابع ۵۱

 

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهشاین دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمیخیزند.

فرار مالیاتی چیست؟

 هرگونه تلاشغیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید ومنافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیقفعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداًنادیده گرفته می شود.

       تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

 تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونییا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانوناست. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمیانجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما دراجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، ازخلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهشقابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کاررا در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شتو ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانونمالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهشدهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این روبیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که درمراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده ویا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چندمرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معافمی‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

۱ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

۲ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

 

نوشته مقاله مالیات اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه مالی مدارس

پروژه مالی مدارس

 

فرمت : word | حجم : ۶۲kb | صفحات : ۷۰

projeha.net

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مدرسه – منابع مالی مدرسه

حساب بانکی – شورای مالی

 دفترشورای مالی

تنخواه گردان –  انواع معاملات دولتی

سرفصل و عناوین حسابها

مصرف منابع مالی مدارس

کارپرداز- نحوه تنظیم سند هزینه کارپردازی

صورتحساب(فاکتور) – قبض انبار

وظایف انباردار- حواله انبار

کنترل موجودی انبار –  امین اموال

حسابداری و مراحل آن

تعریف بدهکار و بستانکار حساب

تشخیص حسابها

سند حسابداری

دفتر روزنامه و نحوه ثبت عملیات مالی در آن

دفتر کل

تراز عملیات دفتر کل

 فرم تراز نامه مالی

صورت مغایرت بانکی

اموال دولت

صورتجلسه تحویل و تحول امور مالی

ضمائم

منابع و ماخذ

منابع و ماخذ

۱- دیوان محاسبات کشور- قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب شهریورماه ۱۳۶۶
۲- مرادیان-ابراهیم-(گردآورنده) مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشور-انتشارات کیومرث –چاپ اول –سال ۱۳۸۶
۳- میربافقی – حسین-(گردآورنده) مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشور-انتشارات
کیومرث –چاپ اول –سال ۱۳۸۶
۴- وزارت آموزش و پرورش –دستورالعمل مالی مدارس-انتشارات مدرسه- سال ۱۳۷۹
۵-وزارت آموزش وپرورش- آیین نامه اجرایی مدارس- انتشارات مدرسه- سال ۱۳۷۹

 

        مقدمه:

        ایزد منان را سپاسگزاریم که این توفیق را نصیب  نموده تا گامی چند کوتاه در جهت رفع مشکلات  و موانع مسئولین و متصدیان واحدهای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان یزد با بهره گیری از تجربیات ارزنده همکاران عزیز وصاحبنظران و دستورالعملهای لازم الاجراء برداریم . بدون شک برقراری یک سیستم صحیح جهت اداره امور مالی مستلزم داشتن اطلاعات و آگاهیهای لازم در زمینه های مالی واستفاده کامل و درست از روشهای حسابداری و پیروی از اصول فنی حسابداری است .

      از طرف دیگر امور مالی هر واحد به منزله قلب هر سازمان محسوب میشود که باید از صحت و سلامت کامل برخوردار باشد . همچنین ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در فعالیتهای مالی و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن که موجب بی نظمی و سردرگمی و احیانا سوءاستفاده های احتمالی خواهد شد بسیار ضروری است که انجام این امراز اهم روشها و برنامه های دولت میباشد.

            تعاریف:        

        مدرسه :

            مدرسه از نظر آموزش و پرورش به کلیه واحدهایی اطلاق میشود که در چارچوب اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش عهده دار تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی(اعم از روزانه –شبانه و شبانه روزی )بوده و تمام یا بخشی از هزینه آن به نحوی از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.

         منابع مالی مدرسه:

        طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه عبارتند از :

۱- اعتبارت دولت که به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمانهای وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز میگردد  که این نوع اعتبارات را سرانه  میگویند.

۲- کمکهای مردمی (خاص و عام) که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز میگردد.

۳- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش در اختیار مدرسه قرار میگیرد.

۴-وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و جبرانی که به استناد آیین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و شیوه نامه اجرائی ان توسط اولیای دانش آموزان به حساب مدرسه واریز میگردد.

۵- سایر وجوهی که مدرسه به موجب مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز به دریافت آن میباشد مانند دریافتی بابت  سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و موارد مشابه .

۶-کمکهای بخش دولتی(سایر منابع): وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار میگیرد.

دوره مالی:  

        دوره مالی طبق قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای آموزشی و پرورشی از اول مهر لغایت پایان شهریورماه سال بعد خواهد بود که واحدهای آموزشی و پرورشی موظف هستند در پایان هر سال تحصیلی تراز عملیات مالی چهار ستونی خود را در سه نسخه تنظیم و طبق ماده ۱۱دستورالعمل مالی مدارس صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش به واحدهای ذیربط  تحویل نمایند.بدیهی است این ترازنامه باید  پس از تایید شورای مالی آموزشگاه ارسال گردد

    حساب بانکی

     هر واحد آموزشی و پرورشی فقط مجاز به داشتن یک شماره حساب بانکی قابل برداشت نزد یکی از شعب بانکهای دولتی ترجیحا سیبای بانک ملی هستند(باستثنای هنرستانها و مراکز مشابه). دریافت کارت بانکی وافتتاح این حساب باید با معرفی و تایید امور مالی مدیریت یا اداره مربوطه صورت گیرد . برداشت از حساب مذکور با حداقل دو امضا ( مدیر واحد آموزشی به عنوان امضا ثابت و امضای یکی از دو نفراز اعضای شورای مالی ) مدرسه به عنوان امضای متغیر انجام می شود.مدارس غیر انتفاعی تابع ضوابط خاص خود میباشند.

      مدارس و اعضای انجمن اولیا و مربیان مجاز به افتتاح حساب دیگری نزد بانکها یا موسسات اعتباری قرض الحسنه و نظایر آنها نیستند و همچنین نگهداری وجوه بصورت نقد به استثنای تنخواه گردان مصوب شورای مالی در مدرسه مطلقا ممنوع است .

شورای مالی:

    طبق آیین نامه و مقررات مربوطه ، شورای مالی واحدهای آموزشی و پرورشی که عضویت در آن افتخاری است و در اول هر سال تحصیلی و بلافاصله پس از آغاز به کار انجمن اولیا و مربیان مدرسه تشکیل می شود عهده دار وظایف زیر است:

۱-بررسی برنامه های مالی مدرسه و ارائه آن به انجمن اولیا و مربیان مدرسه جهت تصویب .

۲  -نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیا و مربیان و دستورالعملهای مالی ذیربط .

۳-همکاری مستمر با مسئول مدرسه در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت اصل صرفه جویی  .

۴-امضاء کلیه اسناد هزینه های انجام شده در مدرسه.

۵- انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل به عهده شورای مالی گذاشته شده است .

بطور کلی قبل از انجام هرگونه هزینه و یا برداشت هرگونه وجهی از حساب بانکی باید شورای مالی مدرسه در خصوص آن  تصمیم گیری نموده و باید در صورتجلسه مربوطه که بوسیله منشی شورای مالی با ذکر نظرات موافقین و مخالفین طبق فرم یا دفتر مذکور درج و به امضاء اعضاء حاضردر شورای مالی برسد.

 ترکیب اعضای شورای مالی مدارس:

الف -شورای مالی مدارس روزانه:

      ۱-مدیر یا سرپرست مدرسه

      ۲-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

      ۳-نماینده شورای معلمان مدرسه

نوشته پروژه مالی مدارس اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه مالی صنعت برق

پروژه مالی صنعت برق

 

فرمت : word | حجم : ۷۹۹kb | صفحات : ۱۴۰

 

 

projeha.net

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه:
تاریخچه :
ویژگیهای صنعت برق :
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :
ضرورت تداوم تأمین برق :
نظارت و کنترل :
انحصار :
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز :
هزینه یابی :
توجه به منابع و فروش برق :
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :

فصل دوم:
نگاهی به قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری :
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق :
حسابهای معین تأسیسات برق :
شرح حساب :
تأسیسات تولید برق با نیروی آب :

فصل سوم:
مقدمه :
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی :
تناوب تجدید ارزیابی :
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :

فصل چهارم:
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق .
مدیریت صندوق :
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه :
۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه :
۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای :
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق :
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل :
زمان گزارشگری نقدینگی :
انواع گزارشهای نقدینگی :
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :
ویژگیهای حساب سپرده :

فصل پنجم:
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی :
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود :
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم :

فصل ششم:
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت های نقدینگی :
فرایند نسبت های اهرمی :
نسبت های مالی در صنعت برق :
نسبت های مالی :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه :
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
صورت سود (زیان) انباشته :
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد :

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود ۲۰۰۰ شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید .

در اولین سالهای بعد از سال ۱۳۲۰ هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال ۱۳۲۷  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی ۱۳۰۰ کیلو واتی و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

ویژگیهای صنعت برق :

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد .

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند .

ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد .

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند .

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند .

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم .

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است: 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز :

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد .

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد .

توجه به منابع و فروش برق :

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است .

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است .

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت .

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید .

تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد .

 

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است .

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها ۱۹۰ شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  ۴۰% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی است .

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند .

 

نوشته پروژه مالی صنعت برق اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه مالی مخابرات

پروژه مالی مخابرات

فرمت : word | حجم : ۲۶۷kb | صفحات : ۷۲

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول : اداره مالی اداری

امور متقاضیان و امور مشترکین

واحد آبونمان

فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان

فصل دوم : تشکیلات و روابط سازمانی

چارت سازمانی

 فصل سوم : معاونت اداره کل مخابرات استان تهران مخابرات دکتر حسابی

برنامه ریزی

قوانین عمومی‌مدیریت

مسائل پرسنلی

شماره گذاری و اجرای پروژه

خرید و تدارکات

سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت

فصل چهارم : اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری

شبکه کابل و هوایی

بخش اطلاعات ۱۱۸

واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی

واحد واگذاری خطوط شهری

فصل پنجم : اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور

واحد تلفن راه دور و بین‌المللی

واحد تلفن بین‌الملل

اطاق دستگاه کاریر

مؤخره و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع و ماخذ :

۱- بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )
۲- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن
۳- مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
۴- نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران
۵- آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران
۶- چارت سازمانی مخابرات دکتر حسابی
۷- صورتحساب‌های مالی ، ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان مخابرات دکتر حسابی
۸- مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی کشور
۹- دفاتر واحد واگزاری خطوط مخابرات دکتر حسابی
۱۰- مدارک و اطلاعات موجود در واحدهای مختلف مخابرات دکتر حسابی .

 

فصل اول : اداره مالی اداری 

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

۱-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

نوشته پروژه مالی مخابرات اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله لیچینگ ( فرآوری اورانیوم )

فرمت : word   حجم : ۲۵۶kb   صفحات :۳۰

مقاله لیچینگ ( فرآوری اورانیوم )

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

فهرست مطالب

لیچینگ کانه های اورانیوم ۵
لیچینگ اسیدی ۶
مقدمه ۶
متغیرهای فرآیند ۹
دانه بندی ماده معدنی ۹
غلظت اسید ۱۰
اکسیداسیون ۱۰
دما و زمان لیچینگ ۱۱
دانسیته و ویسکوزیته پالپ ۱۲
لیچینگ با سولفات فریک ۱۳
لیچینگ قلیایی ۱۳
اکسیداسیون در لیچینگ کربناتی ۱۵
بیولیچینگ (حل کردن با باکتری): ۱۶
بیولیچینگ و کانی شناسی کانه ۱۷
تجهیزات لیچینگ ۱۸
لیچینگ همزنی ۲۰
توریم ۲۲
پیدایش ۲۳
تغلیظ (Concentration) 23
هضم کانه و بازیابی توریم ore digestion & thorium recovery 24
هضم اسیدی ۲۴
هضم قلیایی ۲۶
فرآوری تیتانیوم ۲۷
پخت Baking 27
هضم کننده ها (Digesters) 27
کوره های دوار Rotary Kilns 28
Pugmills 28
فراوری ایلمینت ۲۹
تولید روتیل مصنوعی ۳۰

 

 

 

لیچینگ کانه های اورانیوم

لیچینگ مرحله ای مهم از فراوری اورانیوم است. لیچینگ بر مبنای مواد مورد مصرف به دو دسته کلی تقسیم می شود یکی لیچینگ اسیدی و دیگری لیچینگ قلیایی است. در لیچینگ اسیدی معمولاً از اسید سولفوریک و در لیچینگ قلیایی معمولاً از محلول کربنات بی کربنات سدیم دقیق استفاده می کنند.

لیچینگ کربناتی (قلیایی) مواد ریزتر می خواهد و انتخابی تر عمل می کند، به طور مثال کانه های حاوی بیشتر از ۹-۷ درصد کربنات بهتر است که به صورت کربناتی لیچ شوند. البته سایر فاکتورها نیز باید منظور شوند که عبارتند از میزان بازیابی اورانیوم، آب مصرفی، … . اگرچه لیچینگ اسیدی در بیشتر کارخانه های اورانیوم استفاده می شود، ولی لیچینگ قلیایی نیز دارای مزایایی به شرح زیر است:

– محلول برای کانی های اورانیوم به صورت خاص عمل می کند. با بیشتر گانگها واکنش نمی دهد.

– محلول کربناتی در مقایسه با منحلول اسیدی خورندگی کمتری دارد.

– اورانیوم می تواند مستقیماً از محلول رسوب داده شود، و جدایش آن از عناصر دیگر آسانتر می گردد.

– محلول کربناتی به آسانی می تواند باز تولید شود.

این روش معایبی نیز دارد که به شرح زیر است:

– برای در برگرفتن کانی های اورانیوم توسط محلول خردایش ریز نیاز است چرا که قادر به حل کردن و نفوذ در گانگ نیست.

– بعضی کانی های گانگ مثل سولفات کلسیم و پیریت ی توانند با معرف قلیایی واکنش داده و مصرف آنرا بالا ببرند.

– بیشتر کانی های مقاوم اورانیوم در وضعیت قلیایی حل نمی شوند.

بنابراین خواص کانی شناس کانه نیز در تعیین نوع عملیات موثرند، اسیدی یا قلیایی بودن عملیات بستگی به گانگ موجود و نوع کانی اورانیوم دارد.

لیچینگ اسیدی

مقدمه

روش لیچینگ انتخابی برای حل اورانیوم از کانه بستگی به خواص فیزیکی و شیمیایی کانه از قبیل نوع کانی های اورانیوم، درجه آزادی، طبیعت دیگر کانی‌های موجود در ترکیب دارد.

لیچینگ اسیدی عموماً به لیچینگ با اسید سولفوریک اشاره دارد. اسید نیتریک خواص اکسید کنندگی قوی دارد ولی بسیار گرانقیمت تر از اسید سولفوریک است که نیترات اورانیل در محلول رقیق تشکیل خواهد شد. نیترات اورانیل سازگار بااستفاده از روش تعویض یونی نوع آنیونیکی می باشد. اسید نیتریک زمانی که عملیات روی کانه عیار بالاست استفاده می شود. اسید هیدروکلریک برای لیچینگ در عملیاتی که از تشویه نمکی استفاده شده است، کاربرد دارد. در این عملیات اسید از گازهای تشویه بازیابی می شود. از طرف دیگر اسید هیدروکلریک بسیار گرانقیمت است. همچنین خورندگی شدید دارد. کلریدفریک و سولفات فریک همچنین برای بسیاری از کانی‌های اورانیم دار به عنوان Lixiviant استفاده می شود.

اسید سولفوریک در محلول به شکل سولفات و بی سولفات و یون هیدروژن یونیزه می‌شود. در واکنش با اورانیوم شش ظرفیتی تولید سولفات اورانیل و کمپلکس آنیونیک سولفات اورانیل طبق واکنش زیر می کند:

اورانیوم حل شده ممکن است در هر یک از شکلهای فوق یافت شود، که به غلظت اورانیوم و اسید، درجه حرارت و دیگر کمپلکسهای موجود در سیستم بستگی دارد. حضور یون سولفات برای تشکیل کمپلکس یون اورانیل مهم است و عدم حضور آن به رسوب فلز طبق واکنش زیر کمک می کند:

از نقطه نظر ترمودینامیکی، هیدرولیز اورانیل، آسانتر از واکنشهای کمپلکس شدن است. با وجود این با حضور یون سولفات، واکنش کمپلکس از نظر سینتیک مساعدت می شود.

یکی از مزایای استفاده از اسید سولفوریک در لیچینگ تولید کمپلکس سولفات آنیونیکی است، چرا که رزین های تعویض یونی آنیونیک، خاصیت انتخابی بیشتری نسبت به نوع کاتیونیک برای اورانیوم دارند.

اورانیوم موجود در کانی ها در شکل ۴ ظرفیتی باید قبل از حل شدن، اکسید شونده آهن فریک به عنوان یک اکسید کننده اصلی عمل می کند، که اورانیوم ۴ ظرفیتی را در عملیات لیچینگ اسیدی، اکسید می کند. آهن در اثر وجود در ترکیبات کانی ها یا عملیات مقدماتی، سائیده شدن آسیا و سنگ شکن ها، همیشه حضور دارد. ولی ممکن است به صورت فرو (دو ظرفیتی) باشد. از دی اکسید منگنز (پیرولوزیت) جهت اکسید کردن آهن II به آهن III استفاده می شود.

مصرف اسید تابعی از ترکیب گانگ موجود در کانه است، کلیت، دولومیت، مگنزیت و سیدریت سریعاً با اسید دقیق در دمای معمولی واکنش می دهند. سولفیدها، آهن فلزی، بعضی فسفاتها، مولیبداتها، و اناداتها، اکسیدها، فلوریدها اسید اضافی را مصرف می کنند و محلول را هنگامی که درجه حرارت یا غلظت اسید افزایش یابد، آلوده می کنند. واکنشهای تیپیک به شرح زیر است:

انحلال بعضی کمپلکسهای آلومینوسیلکاتها مثل رسهای هیدراته یا دیگر سبکلاتها قابل حل در اسید ممکن است با بالا رفتن درجه حرارت اتفاق افتد، که طبق واکنش زیر عمل می شود:

اسید سیلیک و شکل کلوئیدی دارد، که ممکن است به صورت ژله ای رسوب نماید، این امر باعث بروز مشکلاتی در مراحل بعدی می شود و رسوب مجدد بعد از انحلال یک موضوع مهم در شیمی لیچینگ است. شکست و نگهداشتن وضعیت اکسیداسیون در محلول ممکن است ترکیبات نمکی اورانیوم را نتیجه دهد، که در مقادیری از PH از محلول رسوب می کند.

متغیرهای فرآیند

دانه بندی ماده معدنی

یکی از مهمترین اهداف خردایش در فرآوری مواد معدنی آزادسازی کانی‌های با ارزش از مواد با طله همراه در درشتترین ابعاد ممکن است. در حقیقت تولید یک محصول پرعیار در گرو مطالعه صحیح سایز و درجه آزادی است، اگرچه در فرآیندهای هیدرومتالورژیکی مسئله بدین شدت نیست، کافی است تا بخشی از کانی در معرض تماس با حلال قرار گیرد. آزادسازی کافی کانی های اورانیوم برای اغلب کانه‌های ایالات متحده آمریکا برای آماده سازی لیچینگ اسیدی با خردایش تا زیر ۲۸ مش با ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر ۲۰۰ مش بدست می آید. کانه های استرالیا و کانادا حاوی برانریت یا دیویدیت خردایش تا ۵۵-۶۰ درصد زیر ۲۰۰ مش نیاز دارند، تا لیچینگ رضایت بخش بدست آید. خردایش بیشتر باعث افزایش ویسکوزیته پالپ می شود. بنابراین اثر معکوس روی سرعت لیچینگ داد.

نوشته مقاله لیچینگ ( فرآوری اورانیوم ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

حل تمرین های کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)؛ فصل سوم

حل تمرین های کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)؛ فصل سوم

 

0429176011763cf76fd2164f07015242

 

 

حل کامل تمرین های فصل سوم کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب
در فایل موجود تمام تمرین های فصل سوم به صورت کامل و تشریحی و در صورت امکان به روش های متعدد حل شده اند.
در ضمن صحت پاسخ ها توسط استاد درس تایید شده اند.
(پاسخ ها ۶ صفحه و به صورت دست نویس هستند)

(پاسخ تمرین های سایر فصل ها نیز بصورت جداگانه ارائه شده است )

 

 

توضیحاتی در باره کتاب تشنه لب:

یکی از مشهورترین کتابها در زمینه کنترل فازی که بیشتر برای رشته های مهندسی برق خصوصا گرایش کنترل مناسب می باشد کتابی با عنوان A Course in Fuzzy Systems and Control نوشته Li-Xin Wang  می باشد. این کتاب توسط  انتشارات  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان سیستمهای فازی و کنترل فازی با ترجمه محمد تشنه لب- نیما صفاپور و داریوش افیونی به چاپ رسیده است. بیشتر اساتید به دلیل سادگی مفاهیم بیان شده در کتاب تشنه لب از این کتاب به عنوان مرجع اصلی  تدریس فازی استفاده می کنند. لازم به ذکر است که این کتاب در بین دانشجویان و اساتید با عنوان کتاب کنترل فازی تشنه لب شناخته می شود.

نوشته حل تمرین های کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)؛ فصل سوم اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه

شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه

c9e484aef59ac40ce215474a4329bf9d

مجموعه ۴ قالب حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق
قالب های ارائه شده به نحوی طراحی شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری (که البته قابل تغییر متناسب با سلیقه شماست) بسیار مناسب برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق برای دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می باشد. در طراحی این قالب سعی نموده ایم برای سهولت در دسترسی به موضوعات مورد ارائه منو باری تهیه نماییم تا به صورتی لینک شده با کلیک روی موضوع مورد نظر به آن اسلاید هدایت شد. همچنین با تعریف نمودن دو کلید Home و Exit برای برنامه می توان با کلیک کردن روی آنها به ترتیب به اسلاید اول هدایت شده و از حالت Slid Show خارج شد. همچنین از ویژگی های این برنامه این است که با هدایت شدن از یک اسلاید به اسلاید بعدی، متناسب با موضوع مورد ارائه در هر لحظه رنگ تب آن موضوع تغییر کرده و از بقیه تب ها متمایز خواهد بود به نحوی که حاضرین متوجه خواهند شد شما درباره چه موضوعی صحبت می کنید.

 

دانلود تم اماده پاورپوینت

خرید تم آماده پاورپوینت

دانلود راگان قالب آماده پاورپوینت

 

نوشته شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تکنولوژی پینچ (Pinch)

مقاله کاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی

مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

جداسازی گازها با استفاده از هیدارت

میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار

بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی

بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ایران

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز

مطالعه CFD ( گرم کننده های تابشی با سوخت گاز طبیعی )

مدلسازی انتقال جرم در ستون های پاششی

کاهش مصرف انرژی با استفاده از فرآیندهای اسمزی

کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز

کاربرد گاز مایع در موتورهای اشتعال جرقه ای

عوامل موثر بر کاهش آلودگی هوا

طراحی کوره های صنعتی

طراحی یک واحد تولید بیوگاز

طراحی برج های خنک کننده

شیرین سازی نفت خام

شستشوی شیمیایی غشا با سورفکتانت

ساخت غشاهای فلزی و کاربرد آنها در صنعت

بررسی آماری و اقتصادی نانوپوشش ها به منظور تعیین نمونه های محافظت کننده از خوردگی در صنایع نفت

بهینه سازی انرژی و کاهش ضایعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

بررسی و کاربرد انواع ممانعت کننده های شیمیایی جهت کاهش و کنترل خوردگی در صنایع نفت

جرم گرفتگی چیلرها و برج های خنک کننده و روشهای جلوگیری از آن

جداسازی و خالص سازی مواد با لیزر

تولید نیتروژن در صنعت و کاربرد آن

تعیین فعالیت کاتالیست های گوگردگیری از برش های مختلف نفتی

تعیین اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان انرژی مصرفی در خشک کن های پاششی

بازدارنده ها و تسریع کننده ها در تشکیل هیدرات های گازی

فناوری های نوین در پالایش محیط زیست ( آب – خاک – هوا )

پاکسازی خاکهای آلوده به گازوئیل (بنزین) بوسیله ی شوینده های آنیونی

تصفیه پساب های صنعتی به روش تقطیر غشایی

بهینه سازی میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بررسی حذف فنل از آب با استفاده از نانو فیلتراسیون

بررسی و مطالعه حذف بیولوژیکی سرب وکادمیوم از محلول های آبی توسط جلبک ها

بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

بررسی حذف فلزات سنگین از پساب در دو روش هوازی و بی هوازی

بررسی تاثیر ترکیبات سنگین مانند پروپان در کمیت محصول تولیدی در مجتمع های گاز و گاز مایع

بررسی بازدارنده های هیدرات گازی در خطوط انتقال نفت

بررسی انواع غشاهای پلیمری در تصفیه گاز طبیعی

بررسی انرژی کوره ها و ریبویلر ها در جهت کاهش مصرف سوخت

بررسی انتقال جرم در سیستم های مایع-مایع حاوی نانو ذرات

شناسایی و سنجش مواد خطرناک منتشره از منابع پالایشگاهی و ارائه اثرات سوء زیست محیطی و روشهای مقابله با آن

بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیست های مستعمل

اقتصاد و صادرات غیر نفتی

جداسازی گاز با غشاء با تمرکز بر شیرین سازی گاز ترش

حذف زیستی فلزات سنگین ( نیکل – مس ) از پساب های صنعتی

استفاده از روش AVO در بررسی و اکتشاف مخازن هیدروکربنی

پاور پوینت بررسی اثر افزودن نانو سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت

کاهنده نیروی دراگ برای کاهش افت فشار در خطوط لوله

کاربرد نانوسیالات درکاهش آلودگی های نفتی

جداسازی آروماتیکها از غیر آروماتیک ها با استفاده از غشاء در صنعت نفت

کاربرد نانوسیالات در افزایش انتقال حرارت

پروژه تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع

دانلود سمینار رآکتور های برج حباب

بررسی روش های محاسبه راندمان نقطه ای در برج های تقطیر

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

بررسی بازیابی و احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

گزارش کارآموزی بررسی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی

پروژه مدل سازی هیدرودینامیک راکتورهای هوادهی شده

تاریخچه مختصری از گل حفاری

بررسی انواع گل های حفاری موثر در حفاری شیل های مشکل دار

استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی

اثر نانو سیالات بر افزایش دبی مایعات در خطوط لوله

پروژه صنعت تولید چسب

نانوسیالات و کاربردهای آن در مهندسی شیمی

مطالعه ی تعیین ضریب انتقال حرارت در نانوسیالات

مطالعه تخلخل تراوایی سازند آسماری

کاربرد نانوسیالات در فرآیندهای جداسازی شیمیایی

کاربرد نانو سیالات در دفع پسماندهای صنعتی

پروژه کاربرد نانو سیالات در جداسازی نفت و گاز

پروژه کاربرد اتیلن و پروپیلن در صنایع شیمیایی

طـــراحی و ساخــت دستــگاه هـای جــداسازی گاز – مایع ، گاز – جامد ، مایع – جامد

پروژه سیستم های کنترل

پروژه روش های پیشرفته اندازه گیری شدت جریان

پروژه رفرمینگ (تبدیل) – reforming

پروژه نمک زدایی از نفت تولیدی چاه های گچساران

دانلود پروژه تاثیر نانو در کاهش سوخت دیزل و بنزین و کم کردن آلایندگی

دانلود پروژه حفاری جهت دار

دانلود پروژه تکنولوژی حفاری با لیزر

دانلود پروژه چسب پی وی سی مورد استفاده در ساختمان و پولیکا

دانلود پروژه جداسازی فرآورده های نفتی از پساب اسیدی کارخانجات با نانوسیال

دانلود پروژه تفکیک گاز از نفت

دانلود پروژه انواع تفکیک گرها در واحدهای بهره برداری کارخانجات

دانلود پروژه استفاده از میکروارگانیسم ها در تولید مواد مهندسی شیمی

دانلود پروژه کامل انواع پمپ ها

فرآیند تولید پلی اتیلن و ارزیابی اقتصادی

بررسی روش های کاتالسیتی ممانعت کننده از آلودگی گازهای هوا

بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ

بررسی مدل های حاکم بر جداسازی با هیدروسیکلون ها

انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار

دانلود پروژه طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با استفاده از نرم افزار HYSYS

پروژه اسید سولفوریک

استفاده از تکنولوژی نانو در فیلتراسیون – صنعت نفت

پروژه مانده یابی (FISHING)

استفاده از پلی نانو سیالات در کاهش اصطکاک جریان سیالات و افزایش انتقال حرارت در خطوط لوله

تحقیق بیوشیمی

کارآموزی پالایشگاه روغن و گریس اصفهان

پروژه کربن فعال و بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی در حضور کربن فعال

کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه گاز

پروژه طراحی مخازن تحت فشار گاز مایع

پروژه بررسی حذف فلزات سنگین از آب با استفاده ازنانو فناوری

پروژه بررسی فرآیند تولید نفت از مواد معدنی

پروژه بیولیچینگ و کاربردهای آن در صنایع مختلف

پروژه بررسی مدل های حاکم بر جداسازی با هیدروسیکلون ها

پروژه بازیابی پساب نفتی با فرآیند اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

پروژه طراحی و ساخت کوره های دوار در صنعت

پروژه صنعت تهیه اوره – کاربرد وخواص آن

پروژه شبیه سازی برج تقطیر

پروژه کامل و آماده طراحی کمپرسورهای گازی

پروژه شبیه سازی و بهینه سازی برجهای جذب آمین پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ۲۲۰ صفحه + ۶۰ اسلاید

پروژه روش تولید بخار در دیگهای بخار

پروژه رزین فنولیک

پروژه بررسی پدیده هیدرات در خطوط لوله انتقال گاز

پروژه تصفیـه آبهای صنعتی

پروژه تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن

پروژه تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری

پروژه کمپرسور با نرم افزار (HYSYS)

پروژ دیگهای بخار

پروژه کامل پمپ ها

پروژه جذب گازها

پروژه سیمانکاری چاه های نفت

بهینه سازی مصرف انرژی درمنازل و طراحی سیستم های انتقال حرارت مناسب برای آنها

بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ

اثر پلیمرها در تغییر عدد رینولدز گذرایی در جریان لوله و کاهش ضریب اصطکاک آنها

بررسی واحد تبدیل کاتالیستی و واحد تقطیر پالایشگاه شیراز

پروژه کمپرسورها

پروژه کامل سوابق و چگونگی پیدایش نفت

پروژه کامل آمونیاک مایع

پروژه کامل انواع برجهای خنک کن

انـــدازه گــیری نمـــک موجــود در نفــت خــام

پروژه اکتشافات نفت

پروژه کامل استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی

پایان نامه – تقطیر آنی

پروژه قلمرو و حوزه فعالیت خوردگی

پروژه کامل نگهداری و تعمیرات مخازن

پروژه نحوه ساخت سطوح کاتالیستی و احیا ء و کاربرد کاتالیستها در صنعت نفت

پروژه مبادله کن های گرما

پروژه گاز از خام تا فراورده

پروژه کوره ها و دیگهای بخار پالایشگاه

پروژه سنتز آمونیاک

پروژه کاتالیزور

پروژه فرآینـد تولیـد نیتـرات آمونیـوم

پروژه فرآیند تولید لوله های فایبرگلاس برای صنعت

پروژه کامل و آماده فرآورش گازهای ترش

پروژه عملیات بهره برداری نفت – کامل

پروژه علل تخریب کمپرسورهای گریز از مرکز

پروژه کامل و آماده طراحی مخازن تحت فشار

پروژه طراحی مبدله کن های حرارتی

طراحی کوره های صنعتی

پروژه طراحی برج های تحت فشار

پروژه طراحی کاتالیستهای شیمیایی ممانعت کننده از آلودگی هوا و توانایی آنها در پاکیزگی محیط زیست

پروژه شیمی پالایش – کاتالیست

پروژه جریانات دو فازی درون لوله ها

پروژه کامل بهره برداری از نفت گچساران

پروژه کامل و آماده احیاء نفت کاتالیست

پروژه شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی

نوشته لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.