جداسازی آروماتیکها از غیر آروماتیک ها با استفاده از غشاء در صنعت نفت

آروماتیکها
در شیمی پیوند آروماتیک به یک پیوند آلی گفته می‌شود که در آن یک حلقه جفت از پیوندهای غیراشباع، جفتهای تکی یا اربیتال‌های خالی یک استواری قویتر از استواری جفتسازی تنها را از خود نشان می‌دهند.
واژه آروماتیک به معنی خوشبو است.
آروماتیک‌ها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که شامل بنزن و ترکیباتی باشند که از نظر رفتار شیمیایی مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد، حتی به‌ظاهر شباهتی به بنزن ندارند. برخلاف آلکن‌ها و آلکین‌ها، بنزن و سایر ترکیبات آروماتیک، تمایلی برای انجام واکنشهای افزایش از خود نشان نمی‌دهند، ولی در واکنشهای جانشینی شرکت می‌کنند که یکی از صفات شاخص این دسته از مواد می‌باشد.
اگر گروههای عاملی روی حلقه قرار بگیرند، بر واکنش پذیری حلقه اثر خواهند گذاشت. واکنش پذیری عوامل متصل به حلقه نیز به‌وسیله بخش آروماتیک تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
مولکولهایی آروماتیک هستند و خصلت آروماتیکی از خود نشان می‌دهند که تعداد الکترونهای سیستم π آنها، ۲ و ۴ و ۶و ۱۰و… باشد. این ضرورت، قاعده هوکل یا ۴n+2 نامیده می‌شود. سپس ترکیباتی که برای آنها n=0, 1 , 2 ,… می‌باشد، آروماتیک خواهند بود.
اگر گروههای عاملی روی حلقه قرار بگیرند، بر واکنش پذیری حلقه اثر خواهند گذاشت. واکنش پذیری عوامل متصل به حلقه نیز به‌وسیله بخش آروماتیک تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
خصلت آروماتیکی و قاعده ۴n+2 هوکل افزون بر بنزن و ترکیبات هم خانواده آن مثل نفتالین و آنتراسین و…، مواد دیگری نیز وجود دارند که به‌ظاهر هیچ شباهتی به بنزن ندارند، ولی رفتاری مشابه بنزن دارند و به‌عبارت ساده‌تر، آروماتیک هستند. از ویژگیهای این مواد می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:
۱٫ گرمای هیدروژن دار شدن و گرمای سوختن آنها پایین است. ۲٫ برای انجام واکنشهای افزایشی، تمایل زیادی نشان نمی‌دهند ۳٫ در واکنشهای جانشینی الکترونخواهی شرکت می‌کنند. بررسی‌های تجربی مثل مطالعه خواص فیزیکی و انرژی هیدروژن‌دار شدن سیستم‌ها با تعداد الکترونهای π مختلف به این نتایج منجر شده است که: ۱٫ مولکولهایی آروماتیک هستند و خصلت آروماتیکی از خود نشان می‌دهند که تعداد الکترونهای سیستم π آنها ، ۲ و ۶و ۱۰و… باشد. این ضرورت، قاعده هوکل یا ۴n+2 نامیده می‌شود. سپس ترکیباتی که برای آنها n=0, 1 , 2 ,… می‌باشد، آروماتیک خواهند بود. ۲٫ مولکول باید ساختمان مسطح داشته باشد. تمام ترکیباتی که این دو شرط اساسی در آنها رعات شده باشد، زوایای پیوندی در آنها طبیعی، همپوشانی اوربیتالهای π مناسب و غیر مستقر شدن الکترونها بخوبی میسر باشد، پایداری مولکول بیشتر خواهد بود. یک مثال واکنش ۳- کلرو سیکلوپروپن با SbCl5، ماده پایداری به فرمول C3H3SbCl6 ایجاد می‌کند که در حلالهای دی‌اکسید گوگرد مایع بخوبی حل نشده، ولی در حلالهای غیرقطبی نامحلول است. مطالعه طیفNMR این ماده، سه پروتون هم‌ارزش را به نمایش می‌گذارد. این نتایج، با تشکیل کاتیون سیکلوپروپن که کوچک‌ترین مولکول آروماتیک می‌باشد، مطابقت دارد. ترکیبهای آروماتیک، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس نتایج تجربی حاصل از واکنشهای هیدروژن دار شدن هیدروکربنهای جوش خورده دو حلقه‌ای و سه حلقه‌ای و… نشان می‌دهد که هر چه تعداد الکترونهای بیشتری در رزونانس شرکت کرده باشند، انرزژی آزاد شده بیشتر و پایداری نسبی نیز بیشتر خواهد بود.
نامگذاری مشتقات بنزن و ترکیبات آروماتیک جوش خورده برخی از مشتقات بنزن، نام مخصوص به خود دارند، مثلاً هیدروکسی بنزن را فنل (C6H5OH)، متوکسی بنزن را آنیزول (C6H5OCH3)، متیل بنزن را تولوئن (C6H5CH3)، ایزوپروپیل بنزن را کیومن و آمینوبنزن را آنیلین می‌گویند.
برای نامگذاری خیلی از مشتقات بنزن، نام گروه یا استخلاف به صورت پیشوند بر کلمه بنزن افزوده می‌شود. مثلاً فلوئورو بنزن، ترسیوبوتیل بنزن، نیتروبنزن، سیکلوپروپیل بنزن نمونه‌هایی از این نوع هستند. جهت نامگذاری مشتقات دو استخلافی بنزن. لازم است که محل استخلافها از پیشوند اورتو، متا یا پارا استفاده شود؛ به عنوان مثال، اورتو دی‌متیل بنزن، متا دی‌متیل بنزن، پارا دی‌متیل بنزن.
در مواردیکه دو استخلاف متفاوت روی حلقه بنزن قرار گرفته باشد و هیچکدام از گروهها نام ویژه‌ای به مولکول نداده باشند، پس از ذکر موقعیت گروهها با پیشوند اورتو و…، نام گروهها را ذکر نموده، در پایان، کلمه بنزن بر آنها افزوده می‌شود. اگر وجود یک گروه، نام ویژه‌ای به مولکول بدهد، در آن صورت مولکول به عنوان مشتق آن ترکیب ویژه محسوب می‌شود.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

مقدمه
یکی از منابع مهم آلودگی محیط زیست به وسیله ترکیبات آروماتیک ، ناشی از وجود ترکیب بنزن در سوخت وسایل نقلیه و در نتیجه انتشار آن به وسیله دود حاصل از آنهاست ، بر این اساس ، بتازگی موضوع کاهش این ماده خطرناک مورد توجه جدی قرار گرفته است و همگام با تلاش کشورهای پیشرفته صنعتی ، پژوهشگاه صنعت نفت به نیز پس از انجام مطالعات اولیه طرحی را برای جداسازی آن ارائه کرده و در نهایت موفق به کاهش میزان بنزن در سوخت بنزین به میزان بیش از ۶۵درصد شده است.

فرآیندهای غشایی
تاریخچه و بررسی فرآیند

در سال ۱۷۷۰ راهب نولت فرانسوی برای اولین بار به خواص نیمه تراوایی غشاها پی برد. او مشاهده کرد زمانی که یک شیشه دهانه گشاد مملو از الکل که دهانه آن توسط یک کیسه (به عنوان غشا) مسدود شده است را در آب غوطه ور کنیم ، حجم آب در شیشه ، طی چند ساعت افزایش و کیسه متورم می شود. در واقع کیسه نسبت به الکل ناتراوا ولی نسبت به آب تراوا بوده ، و بنابراین برای این که پتانسیل شیمیایی الکل در داخل شیشه به حالت تعادل برسد، آب به داخل بطری نفوذ می کند.
در یک فرآیند فیلتراسیون ، دو فازی که با یکدیگر در تعادل ترمودینامیکی نیستند توسط یک غشا نیمه تراوا جدا می شوند. غشای یاد شده مانند یک سد یا مانع فیزیکی عمل کرده و عبور یا عدم عبور مواد از یک فاز به فاز دیگر را کنترل می کند. در فرآیندهای غشایی می توان از نیروهای محرکه گوناگونی برای عمل جداسازی بهره گرفت. پدیده انتقال جرم در یک غشا توسط پدیده های محلول- نفوذ ، جابجایی و دافعه یونی که ناشی از اختلاف در پتانسیل شیمیایی ، اختلاف در غلظت، اختلاف در فشار و اختلاف در پتانسیل الکتریکی است، انجام می گیرد.

نوشته جداسازی آروماتیکها از غیر آروماتیک ها با استفاده از غشاء در صنعت نفت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کاربرد نانوسیالات در افزایش انتقال حرارت

آشنائی با خواص و کاربردهای نانو سیالات در افزایش انتقال حرارت:

 

 فرمت :  word

تعداد صفحات : ۵۶  صفحه

 

مقدمه:
گروهی جدید از سیالات که قادر به افزایش انتقال حرارت می‌باشند، نانوسیال نامیده می‌شوند. نانوسیالات به‌وسیله پخش و منتشر کردن ذرات در اندازه‌های نانومتری در سیالات متداول منتقل کننده گرما، به‌منظور افزایش هدایت گرمایی و بهبود عملکرد انتقال حرارت، ساخته می‌شوند .
نتایج آزمایش‌هایی که در رابطه با نحوه انتقال حرارت بر روی چندین نمونه نانوسیال انجام شد، نشان می‌دهد که عملکرد نانوسیالات در انتقال حرارت عموماً بیشتر از آن چیزی است که به‌صورت نظری پیش‌بینی شده است. این واقعیت یک کشف اساسی در مسئله انتقال حرارت می‌باشد .
تأثیر فناوری نانو بر ذرات و موادی که با این تکنولوژی تولید میشوند به حدی است که میتوان این گونه مواد را نسبت به مواد مشابه در سایز ماکرو مولکولی را مجزا دانست و خواص جدیدی برای آنها تعریف نمود. از جمله خواص تحت تأثیر از فناوری نانو میتوان به خواص شیمی فیزیکی ذرات نانومتری و سیالت حاوی آنها اشاره نمود که نسبت به مواد ماکرو مولکولی تفاوت‌های فراوانی دارند. مکانیزم هدایت در سیالات در مقیاس ماکرو مولکولی بسیار پایین است چرا که ضریب انتقال حرارت هدایتی سیالات (K) نسبت به جامدات بسیار پایین است. از طرف دیگر ذرات و جامدات ریز کریستالی ضریب هدایتی در حدود ۳۱ برابر هدایت سیالات را دارند به این ترتیب می توان ضریب هدایت سیالات را با استفاده از ذرات سوسپانس شده در آنها تا حدود زیادی افزایش داد. این ذرات اکسیدهای فلزی از جنس (Al2O3,Cu,CuO) میتوانند باشند یا میتوان به جای آنها از نانو لوله‌های کربنی معلق در سیال استفاده نمود. استفاده از نانو ذرات در سیالات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت شده و به تبع آن افزایش انتقال حرارت و کاهش هزینه‌های تولید و عملیاتی (C.P.C و O.P) میشود افزایش انتقلا حرارت باعث افزایش بازده میشود. بنابراین توان مورد نیاز پمپ و سطح انتقال حرارت کاهش مییابد که این به نوبه خود باعث کاهش هزینه های ثابت (F.C.I) میشود. همچنین افزایش بازده باعث کنترل هرچه بهتر حرارت انتقلا یافته میشود که اثرات سوء انرژی بر محیط را کاهش میدهد.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نانوسیالات و کامیون های پیشرفته
به علت نیاز به موتورهایی با نیروی بیشتر، تولید کنندگان کامیون دائماً در جستجوی راه‌هایی برای گسترش طرح‌های آیرودینامیک در وسایل نقلیه‌شان هستند. از جمله تلاش‌ها در این زمینه معطوف به کاهش مقدار انرژی مورد نیاز جهت مقابله با مقاومت‌های بالا می‌باشد. در یک کامیون سنگین معمولی، با سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در حدود ۶۵ درصد کل بازده موتور، صرف غلبه بر کشش‌های آیرودینامیک می‌شود که یکی از دلایل بزرگ این امر مقاومت هوا می‌باشد .
در سیستم‌های خنک کننده، با توجه به نوع سیال مورد استفاده رادیاتورهای متفاوتی مورد نیاز است. جهت انتقال حرارت از موتور به رادیاتور و در نهایت آزاد شدن این حرارت به محیط اطراف، به کارگیری سیالات با ظرفیت‌های گرمایی بالا ضروری می‌باشد .

 

نانوسیالات فلزی و موتورهای خنک‌کننده
ویژگی‌های موتورهای دیزلی از نظر محدودیت در واکنش‌ها و راندمان کار به سرعت در حال دگرگون شدن است. سیستم‌های خنک‌کننده باید بتوانند تحت دماهای بالاتر کار کرده و مقادیر بیشتری گرما به محیط اطراف منتقل کنند. انداز? رادیاتورها نیز باید کاهش یابد تا تجهیزات اضافی کامیون‌ها حذف شده و رفت‌و‌آمد با آنها ساده‌تر گردد. به‌طور واقع‌بینانه، محصور کردن نیروی خنک‌کنند? بیشتر در فضای کمتر، تنها با به کار بردن فناوری‌‌های جدیدی مانند نانوسیالات ممکن خواهد بود .
کاربرد دیگر این مدل‌سازی‌ها، پیش‌بینی میزان هدایت گرمایی یک نانوسیال بر مبنای غلظت، دمای عملیاتی و انداز? نانوذرات پخش شده در سیال می‌باشد. از این گذشته این امکان وجود دارد که خواص نانولایه‌هایی که روی سطح نانوذرات معلق تشکیل می‌شوند، عاملی برای افزایش بیشتر هدایت گرمایی نانوسیالات می باشد .
دو مکانیزم کلیدی حرکت براونی و نانولایه‌ها، توأماً از مهم‌ترین عوامل افزایش هدایت گرمایی سیالات انتقال دهند? گرما می‌باشند .
محققان آزمایشگاه آرگون در حال بررسی خطرات احتمالی نانوسیالات برای سیستم های رادیاتور می‌باشند. آنها موفق به ساخت وسیله‌ای شدند که قادر به اندازه‌گیری و آزمایش تأثیرجریان‌های خنک کنند? متفاوت بر عملکرد یک رادیاتور می‌باشد .
تحقیقات آینده بیشتر بر روی جنس نانوذرات به کار‌‌رونده در ساخت نانوسیالات از جمله ذرات آلومینیوم و نانوذرات اکسید فلزی روکش شده متمرکز خواهد شد .

 

مروری بر تأثیرات نانو ذرات فلزی در انتقال حرارت نانو سیالات
تأثیر فناوری نانو بر ذرات و موادی که با این تکنولوژی تولید میشوند به حدی است که میتوان این گونه مواد را نسبت به مواد مشابه در سایز ماکرو مولکولی را مجزا دانست و خواص جدیدی برای آنها تعریف نمود. از جمله خواص تحت تأثیر از فناوری نانو میتوان به خواص شیمی فیزیکی ذرات نانومتری و سیالت حاوی آنها اشاره نمود که نسبت به مواد ماکرو مولکولی تفاوت‌های فراوانی دارند. مکانیزم هدایت در سیالات در مقیاس ماکرو مولکولی بسیار پایین است چرا که ضریب انتقال حرارت هدایتی سیالات (K) نسبت به جامدات بسیار پایین است. از طرف دیگر ذرات و جامدات ریز کریستالی ضریب هدایتی در حدود ۳۱ برابر هدایت سیالات را دارند به این ترتیب می توان ضریب هدایت سیالات را با استفاده از ذرات سوسپانس شده در آنها تا حدود زیادی افزایش داد. این ذرات اکسیدهای فلزی از جنس (Al2O3,Cu,CuO) میتوانند باشند یا میتوان به جای آنها از نانو لوله‌های کربنی معلق در سیال استفاده نمود. [۱] استفاده از نانو ذرات در سیالات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت شده و به تبع آن افزایش انتقال حرارت و کاهش هزینه‌های تولید و عملیاتی (C.P.C و O.P) میشود افزایش انتقلا حرارت باعث افزایش بازده میشود. بنابراین توان مورد نیاز پمپ و سطح انتقال حرارت کاهش مییابد که این به نوبه خود باعث کاهش هزینه های ثابت (F.C.I) میشود. همچنین افزایش بازده باعث کنترل هرچه بهتر حرارت انتقلا یافته میشود که اثرات سوء انرژی بر محیط را کاهش میدهد.

دارای منبع میباشد .

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

 

نوشته کاربرد نانوسیالات در افزایش انتقال حرارت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع

پروژه تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع

تحقیق تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع

 

تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع
فن آوری GTL)   Gas To Liquids) :
گاز طبیعی، فرارترین بخش نفت خام است که معمولاً در چاه های نفتی بعنوان یک محصول غالباً ناخواسته وجود دارد.
درصد گاز طبیعی موجود در یک مخزن نفت، به دمای تشکیل نفت خام بستگی دارد زیرا درجه حرارت بالاتر به تشکیل گاز با غلظت بالاتر منجر می گردد. در بعضی از مخازن حاوی گاز طبیعی، تقریباً گاز خالص متان نیز وجود دارد. گاز متان یک منبع موثر انرژی و مخصوصاً با مزایای زیست محیطی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای است که تمییزترین سوخت هیدروکربنی نیز محسوب می گردد. با اینحال، حمل و نقل و ذخیره سازی این گاز می تواند مشکل و پرخرج باشد. بویژه آنکه اگر مخازن ذخیره گاز در مکان هایی دورتر و مجزا باشد. روش حمل و نقل موثر انتقال از طریق خط لوله می باشد اما برای مخازن مسافت های دورتر، هزینه سرمایه گذاری خطوط لوله گاز بمراتب گرانتر از هزینه حمل و نقل می باشد.
گاز را می توان بصورت گاز مایع طبیعی (LNG) جابجا نمود اما در این زمینه ابتدا باید زیر ساخت های مهم هزینه های مرتبط با تانکرهای مخصوص حمل و نقل، انرژی مورد نیاز برای مایع سازی، نگهداری LNG در مخازن خنک کننده حمل و نقل و امکانات تبدیل مجدد گاز در مقصد را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. امکان تبدیل LNG به هیدروکربن های مایع با وزن مولکولی بالا در منابع گاز، با توجه به وجود زیر ساخت های توزیع مانند تانکرها، خطوط لوله و تاسیسات ذخیره سازی میسر میگردد.
سالیان متمادی است که تکنولوژی GTL در حال توسعه می باشد اما بجز چند نمونه ویژه در آفریقای جنوبی و آلمان، شروع توسعه های تجاری آن از سال ۱۹۹۰ می باشد. نیروی محرکه بیشتر تحولات اخیر از جمله به رسمیت شناختن نیاز به بهره برداری از ذخایر گاز از راه دور و نیاز به تکنولوژی GTL ، تکنولوژی تبدیل و کاهش هزینه ها می باشد. در GTL تمرکز اولیه بر تولید سوخت بوده است ولی بیشتر تحولات برنامه ریزی شده بعدی بر روی تولید روغن پایه می باشد و کشور مالزی اولین تولید کننده تجاری این روغن پایه می باشد.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع

تکنولوژی تبدیل گاز به مایع
تولید روغن های پایه از گاز طبیعی نیازمند سه مرحله می باشد :
_ تشکیل syngas که ترکیبی است از منواکسید کربن و هیدروژن
_ تولید هیدروکربن واکس از syngas توسط سنتز Fischer- Tropsch
_ تولید محصول نهایی
با توجه به درجه خلوص مواد اولیه گاز، ممکن است لازم باشد که قبل از آماده سازی گاز طبیعی، ناخالصی هایی مانند ترکیبات گوگرد حذف گردند زیرا در مراحل بعدی باعث سمی شدن کاتالیست ها می گردند. سه تکنولوژی عمومی در تبدیل گاز طبیعی به syngas وجود دارد :
جریان اصلاحی گاز متان (SMR)، اکسیداسیون جزئی (POX) و اصلاح اتوماتیک حرارتی (ATR)
تولید syngas – جریان اصلاحی گاز متان (SMR) : بخار آب و گاز طبیعی در دمای بالا ۸۰۰ – ۱۰۰۰ درجه سلیسیوس و در فشار متوسط ۲۰ – ۳۰ بار و کاتالیست نیکل پوشانده شده بر روی آلومینیوم، به ترتیب زیر وارد واکنش می گردند :
CH4+H2O=3H2+CO
CO+H2O=H2+CO2
CH4+CO2=2H2+2CO
واکنش دوم کمی گرمازاست و همیشه در SMR رخ می هد و واکنش های دیگر گرماگیر می باشند. عیب روش SMR در اینست که تولید syngas تمایل خیلی زیادی به مصرف هیدروژن به منواکسیدکربن در سنتزهای بعدی Fischer- Tropsch از خود نشان می دهد. با حذف هیدروژن اضافی و یا با استفاده از گاز طبیعی دارای دی اکسیدکربن بیشتر، این مشکل قابل حل می باشد.
مزیت کلیدی روش SMR در مقایسه با روش های دیگر اینست که فقط بخار آب نیاز می باشد و نه اکسیژن یا اکسیژن غنی از هوا.
اکسیداسیون جزئی (POX) : متان تا حدودی در دمای بالای ۱۲۰۰ – ۱۵۰۰ درجه سلیسیوس و در فشار ۱۴۰ بار و در غیاب کاتالیست واکنش می دهد : O2=4H2 +2CO+ CH42 2 CH4
نسبت هیدروژن/ منواکسیدکربن تقریباً برای مرحله Fischer- Tropsch ایده آل می باشد. با این حال اکسیژن اضافی مورد نیاز است و درجه حرارت بالای واکنش منجر به تولید محصولاتی ناخواسته مانند دوده و آمونیاک می گردد.
اصلاح اتوماتیک حرارت (ATR) : این فرآیند ترکیبی از روش های SMR و POX می باشد که با استفاده از یک کاتالیست و در حضور گاز طبیعی و بخار داغ و اکسیژن و مطابق فرمول زیر منجر به تولید syngas می گردد :
CH4 + H2O + 1/2O2 = 5H 2 + 2CO 2
در پروسه POX درجه حرارت زیاد نبوده و حدود ۱۰۰۰ درجه سلیسیوس میباشد که با استفاده از بخار آب، منجر به توقف تولیدات ناخواسته ای همچون دوده و آمونیاک می گردد. نسبت هیدروژن/ منواکسیژن برای مرحله Fischer- Tropsch تا حدودی بالا می باشد اما می توان با تغییر نسبت جریان بخار/ گاز با یک اصلاح توسط فن آوری ATR و با استفاده از هوا بجای اکسیژن این مشکل را بر طرف نمود. فن آوری توسعه ATR ، شامل استفاده از غشاهای سرامیکی، جهت جداسازی اکسیژن از هوا می باشد که روشی بسیار مقرون بصرفه می باشد.
سنتز Fischer- Tropsch : syngas تبدیل کردن به هیدروکربن های خطی در سنتز Fischer- Tropsch است.
کاتالیست های آهن و کبالت می توانند به همراه کاتالیست های دیگر همچون آلومینیوم، سیلیس و تیتان و همچنین بدون آنها نیز بکار گرفته شوند. واکنش واقعی سنتز بمراتب پیچیده تر از واکنش زیر می باشد :
nCO + (2n + 1)H2 = CnH2n+2 + nH2O
دو فرآیند عمومی برای Fischer- Tropsch وجود دارد : یکی کارکرد در دمای بالای ۳۰۰ – ۳۵۰ درجه سلیسیوس HTFT ، و دیگری در دمای پایین ۲۰۰ – ۲۵۰ درجه سلیسیوس LTFT .
پروسه HTFT استفاده از آمیختن کاتالیست های پایه آهن می باشد و روند تولید به سمت تولید گونه های مختلفی با اوزان مولکولی نسبتاً پایین می باشد که شامل اولفین ها و مقادیر قابل توجهی از آمیختگی با اکسیژن می باشد.
پروسه LTFT استفاده از کاتالیست های پایه آهن یا کبالت و تولید پارافین های واکس دار می باشد. علت انتخاب کاتالیست های پایه ی کبالت پایداری، طول عمر بالا و فعال بودن آنها می باشد هر چند که هزینه تولید آنها گرانتر نیز می باشد. با اینحال، بعلت بالا بودن فعالیت و همچنین گرمازا بودن واکنش، نوع طراحی رآکتور، جهت حصول اطمینان از حذف گرمای موثر را بسیار با اهمیت می سازد.

 

تعداد صفحات : ۶۹

فرمت : word

 

خواص محصول

تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به فراورده های مایع(GTL)

هزینه های عملیاتی و سرمایه ی GTL

تامین منابع مالی برای پروژه هایGTL در ایران

 

نوشته پروژه تهیه روغن های پایه از گاز طبیعی توسط فرآیند تبدیل گاز به مایع اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود سمینار رآکتور های برج حباب

مقدمه
در بسیاری از صنایع، فرآیندهای حاوی واکنش بین فازهای گاز و مایع به لحاظ تکنولوژیکی بسیار مهم می باشند. در رآکتور برج حباب، خود واکنش دهنده گازی (همراه گاز بی اثر در صورت وجود) تحرک لازم برای واکنش را تامین می کند. این امر به دلیل ساختار و عملکرد ساده آن، شیوه جالبی را برای انجام واکنش های گاز- مایع و گاز- مایع- جامد پیشنهاد می کند. اما به هر حال، به دلیل ساختار ساده، برج های حباب دارای این محدودیت ذاتی هستند که درجات آزادی کمتری جهت مطلوب نمودن مشخصات عملکرد در دسترس می باشد. در یک رآکتور برج حباب، جریان موضعی، تلاطم و توزیع هولدآپ گاز به شکل پیچیده ای توسط متغیرهای عملکرد و طراحی به یکدیگر مربوط می باشند. ممکن است دینامیک سیال برج های حباب با تغییرات خواص شیمی فیزیکی و مقیاس عملکرد تغییر قابل توجهی بنماید. این امر مشکلاتی را در طراحی کارآمد و افزایش مقیاس رآکتورهای برج حباب ایجاد می کند و معمولا در افزایش مقیاس این برج ها حاصل می شود. افزایش مقیاس همیشه باعث افزایش کارآیی نمی شود و اغلب ممکن است موجب مشکلات اضافی مربوط به کیفیت محصول و عملکرد پایدار رآکتور در بارهای متغیر شود. بنابراین توسعه یک مدل دینامیک سیالاتی دقیق جهت درک پیچیدگی اثرات متقابل بین دینامیک سیال چندفازی و متغیرهای طراحی و عملکرد ضروری می باشد. چنین مدلی می تواند به منظور کاهش تعداد آزمایش ها و تفسیر مطمئن تر نتایج آزمایشگاهی به کار رود. میدان جریانی که با جزئیات پیش بینی شده باشد می تواند بینش دقیقی را ایجاد کند و گاهی ممکن است اطلاعاتی را بدهد که از طریق آزمایش قابل حصول نمی باشد. لذا سعی می کنیم با بیان مبانی، اصول و معادلات حاکم بر برج های حباب، زمینه را برای طراحی و یا استفاده بهینه از این تجهیزات را فراهم کنیم.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

دانلود سمینار رآکتور های برج حباب

فصل اول
رآکتور های
برج حباب
۱- رآکتور های برج حباب

۱-۱- تعریف
رآکتور برج حباب، دستگاهی استوانه ای شکل است که در آن گاز توسط پخش کننده های خاصی در زیر حوضچه ای از مایع محصور در برج پخش می شود. جریان خالص مایع می تواند هم جهت یا بر خلاف جهت راستای جریان گاز و یا این که برابر صفر باشد.
در صنعت پخش کننده های گاز گوناگونی جهت تزریق گاز به برج حباب وجود دارد. طراحی پخش کننده، توزیع اندازه حباب در بخش زیرین برج را کنترل می کند. پخش کننده هایی چون صفحات متخلخل، حباب هایی با اندازه یکسان ایجاد می کنند و گاز را به صورت یکنواخت در ناحیه زیرین حوضچه مایع توزیع می کند. برای چنین پخش کننده هایی، وقتی سرعت ظاهری گاز اندک باشد (کمتر از ۲ سانتیمتر بر ثانیه)، تمام حباب های تولید شده در پخش کننده به صورت نسبتا عمودی بالا می روند. ممکن است حباب های بزرگتر (قطر بزرگتر از ۲ سانتیمتر) با حرکت نوسانی ذاتی خود بالا بروند.
در شکل (۱-۱) می توان نمونه صنعتی یک برج حباب را به همراه نمایی شماتیک از این دستگاه دید.

۱-۲- کاربرد رآکتورهای برج حباب
برج های حباب به دلیل ساختار و عملکرد ساده شان، کاربرد وسیعی در صنعت دارند که بعضی از آن ها در شکل (۱-۲) نشان داده شده است. همان طور که در این شکل می توان دید، برای رآکتور های برج حباب، عملکردهای مختلفی وجود دارد و این رآکتور ها کاربرد گسترده ای در فرآیندهای گاز- مایع- جامد دارند. رآکتورهای برج حباب خواص انتقال جرمی و انتقال حرارتی چشمگیری را ایجاد می کنند. برخی از کاربردهای آن‌ها عبارت است از: اکسیداسیون، هیدروژناسیون، هالوژناسیون، هیدروهالوژناسیون، آمونیلزه کردن، هیدروفورمیلاسیون، واکنش فیشر- تراپش، اوزونولیزه کردن، کربونیلاسیون، کربوکسیلاسیون، آلکیلاسیون، فرمنتاسیون،‌ عملیات روی فاضلاب ها و غیره. تعدادی از مهمترین کاربرد های صنعتی برج حباب به همراه مواد اولیه و محصولات واکنش در جدول (۱-۱) نام برده شده است.

 

 

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • فصل اول: رآکتور های برج حباب
 • ۱- رآکتور های برج حباب
 • ۱-۱- تعریف
 • ۱-۲- کاربرد رآکتورهای برج حباب
 • ۱-۳- تعیین رژیم جریان غالب
 • ۱-۴- هولدآپ
 • فصل دوم : مدلسازی محاسباتی جریان CFM
 • ۲- مدلسازی محاسباتی جریان CFM
 • ۲-۱- مراحل مدلسازی یک دستگاه
 • ۲-۲- مراحل پیشرفت مدلسازی برج حباب
 • فصل سوم : مدلسازی ریاضی جریان
 • ۳- مدلسازی ریاضی جریان
 • ۳-۱- معادلات حاکم اولیه
 • ۳-۲- بقای جرم
 • ۳-۳- بقای اندازه حرکت
 • ۳-۴- بقای انرژی
 • ۳-۵- تحلیل / ساده سازی معادلات حاکم
 • فصل چهارم : جریان دو فازی
 • ۴- مدلسازی جریان های چندفازی توزیع شده
 • ۴-۱- روش های مدلسازی جریان های چندفازی
 • ۴-۲- روش اولر- اولر
 • ۴-۳- معادلات دوفازی در برج حباب
 • ۴-۳-۱- معادله پیوستگی
 • ۴-۳-۲- معادله حرکت
 • ۴-۴- نیروی بین فازی
 • ۴-۴-۱- نیروی اصطکاک
 • ۴-۴-۲- نیروی جرم مجازی
 • ۴-۴-۳- نیروی شعاعی داخلی
 • ۴-۴-۴- نیروی شناوری
 • ۴-۴-۵- تصحیح نیروی دراگ
 • ۴-۴-۶- نیروی کلی سطح مشترک
 • فصل پنجم : مدلسازی تلاطم
 • ۵- مدلسازی تلاطم
 • ۵-۱- روش های مدلسازی تلاطم
 • ۵-۱-۱- شبیه سازی عددی مستقیم Direct Numerical Simulation
 • ۵-۱-۲- شبیه سازی گردابه بزرگ Large Eddy Simulation
 • ۵ -۲- مدل های تلاطمی بر مبنای معادلات ناویر استوکس با میانگین رینولدزی – مدل های ویسکوزیته گردابه ای
 • ۵-۳-۱- روابط سرعت
 • ۵-۳-۲- نوسانات هولدآپ
 • ۵-۴- خاتمه معادلات مومنتوم
 • ۵-۵- مدل تنش رینولدزی
 • فصل ششم : الگوریتم حل عددی
 • ۶- الگوریتم SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations)
 • فصل هفتم : فعالیت های انجام شده
 • ۷- فعالیت های انجام شده
 • فصل هشتم : مقایسه نتایج
 • ۸- مقایسه نتایج
 • فصل نهم : پیشنهاد ها
 • ۹- حدس هایی برای فعالیت های آتی
 • فصل دهم : پروژه پیشنهادی
 • ۱۰- پروژه پیشنهادی
 • منابع و مآخذ
 • عنوان سمینار: رآکتور های برج حباب
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه
 • قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان  ۲۰۰۰۰ تومان

 

خرید و دانلود سمینار رآکتور های برج حباب

نوشته دانلود سمینار رآکتور های برج حباب اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی روش های محاسبه راندمان نقطه ای در برج های تقطیر

بررسی روش های محاسبه راندمان نقطه ای در برج های تقطیر

 

چکیده :
از فرضیات ساده شونده موثر برای شبیه سازی برجهای تقطیر ، در نظر گرفتن برج با سینی های ایده آل است و مهمترین پارامتر برای طراحی و آنالیز انواع برجهای سینی دار ، راندمان می باشد. دقت شبیه سازی برج های تقطیر بستگی به چگونگی محاسبه و استفاده از راندمان در حل معادلات شبیه سازی دارد. روشهای معمول برای محاسبه راندمان کلی سینی ها از دقت کمی برخوردار هستند ، اما ؛ در صورت استفاده از راندمان هر جزء در هر نقطه ای از سینی ، یا به بیان دیگر ؛ راندمان نقطه ای ، علاوه بر افزایش دقت شبیه سازی ؛ در مصرف انرژی هم صرفه جویی می شود. در این مقاله روشهای مختلف چگونگی محاسبه راندمان نقطه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژه های کلیدی : تقطیر ، راندمان نقطه ای ، تعداد واحدهای انتقال

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی
مقدمه :
تقطیر یکی از مهمترین فرآیندهای جداسازی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی می باشد و مهمترین پارامتر در طراحی و آنالیز انواع برجهای سینی دار ، راندمان انتقال جرم است . در ارتباط با راندمان سینی مطالعات زیادی شده است ، ولی از زمان انتشار پیش بینی های AIChE(1958) ، پیشرفتهای چشمگیری در ارتباط با آن صورت گرفته است.
اغلب روشهای پیش بینی ، بر اساس توسعه روش AIChE است . ( ۱ )

نوشته بررسی روش های محاسبه راندمان نقطه ای در برج های تقطیر اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۱۲۸

فرمت فایل : word

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… ۳۱

اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. ۸۱

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… ۸۳

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… ۸۵

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸۶

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

 

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

جدول۴-۱-۱ توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………. ۸۱

جدول۴-۱-۲ توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………………………………….. ۸۱

جدول۴-۱-۳ توزیع پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………………………………………….. ۸۲

جدول۴-۱-۴ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………. ۸۳

جدول۴-۱-۵ توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………… ۸۴

جدول۴-۱-۶ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………. ۸۵

جدول۴-۲-۱ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………… ۸۶

جدول۴-۲-۲ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی…………………………. ۸۷

جدول۴-۲-۳ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی…………………………. ۸۸

جدول۴-۲-۴ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. ۸۹

جدول۴-۲- ۵ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی……….. ۹۰

جدول۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

جدول۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

جدول۴-۳-۳ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………….. ۹۳

جدول۴-۳-۴ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………. ۹۴

جدول۴-۳-۵ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………………………………………………… ۹۵

جدول۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی……………………………………….. ۹۶

جدول۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی……………………….. ۹۷

جدول۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی………………….. ۹۸

جدول ۴-۴ بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین…………………………………………………………………………….. ۹۹

جدول ۴-۵ بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………….. ۱۰۰

 

 مقدمه:
یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی۱، نابینا۲ ، یا ناشنوا ۳باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.
تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود که احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می شوند. در چنین موقعیتی گر چه همه اعضای خانواده و کارکرد آن، آسیب می بیند فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکل دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار می دهد بررسیها نشان داده اند که والدین دارای فرزند کم توان ذهنی، در مقایسه باوالدین کودکان عادی، سطح سلامت عمومی پایین تر و اضطراب بیشتر احساس شرم و خجالت بیشتر و سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری دارند (میکائیلی ،۱۳۸۸).
در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

 

 

نوشته بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

شرح: 

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۲ توسط دیانا بامریند طراحی شد. ۳۰ پرسش این پرسشنامه سه شیوه فرزندپروری را می سنجد؛ ۱۰ پرسش، شیوه مقتدرانه، ۱۰ پرسش، شیوه مستبدانه و ۱۰ پرسش، شیوه سهل گیرانه را مورد سنجش قرار می دهد. الگوی پاسخدهی به پرسش ها بر مبنای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه در پژوهش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است. پرسشنامه سنجش نگرش های فرزند پروری والدین نام دیگر پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامیرند می باشد، بنابراین با یکدیگر تفاوتی ندارند. در این مجموعه هر دو ترجمه موجود از این پرسشنامه به اشتراک گذاشته شده است.

 

توضیحات کامل در مورد روش نمره گذاری و تفسیر، پایایی (اعتبار) و روایی پرسشنامه و همچنین ویژگیهای روانشناسی این ارزیابی در متن آورده شده است.

 

 

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

 

نوشته پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

amoozesh

 

دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش ۹۴

مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد.

مجموعه سوالات عمومی شامل موارد زیر میباشد.

 • ۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 • ۳۲۵ سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 • ۲۸۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
 • ۳۱۵ سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه
 • ۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه
 • ۳۲۵ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه
 • ۴۵۰ سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه

 مجموعه سوالات تخصصی شامل موارد زیر میباشد.

 • ۲۰۰ سوال روشها و فنون تدریس همراه با پاسخنامه
 • ۲۰۰ سوال روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه
 • ۲۰۰ سوال سنجش و ارزیابی همراه با پاسخنامه
 • ۲۰۰ سوال تعلیم و تربیت همراه با پاسخنامه
 • ۲۰۰ سوال تکنولوژی آموزش همراه با پاسخنامه

دفترچه عمومی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش شامل موارد زیر میباشد.

 • دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ همراه با پاسخنامه
 • دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال  ۸۶ همراه با پاسخنامه
 • دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال  ۸۹ همراه با پاسخنامه

 

 

شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید.

نوشته دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک کیانا

توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک کیانا :

دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک کیانا – رشته مدیریت مراکز مهدکودکها و پیش دبستانی

فهرست مطالب

۱- وضع فیزیکی مهدکودک
۲- وضعیت بهداشت، ایمنی و تغذیه در مهدکودک
۳- وسایل، تجهیزات و اسباب بازیهای مهدکودک
۴- نحوه اجرای برنامه های آموزشی مهدکودک توسط مربیان:
۵- رفتار مربیان و مسئول مهد با یکدیگر با والدین و به ویژه با کودکان
۶- کودکان
۷- چگونگی پرونده های آموزشی و پزشکی کودکان مهدکودک
۸- فرمهای ارزشیابی کودک، والدین و سایر فرمهای موجود در مهدکودک
واحد کار خانواده
هدف های کلی
هدفهای رفتاری
مقدمه
مشاهده
بحث و گفتگو
نکات اجتماعی
نکات بهداشت روانی
نکات ایمنی
زبان آموزی
مفاهیم علوم
مفاهیم ریاضی
چیستان
بازی
کاردستی، نقاشی
شعر

مواردی را که باید در مهدکودک مورد مشاهده قرار داد:
۱- وضع فیزیکی مهدکودک:
– ساختمان دور از خیابان اصلی و شمالی بود و از سر و صدا دور بود.
– ساختمان دارای یک زیرزمین مناسب و عاری از رطوبت بود که شامل دو اتاق، هال و یک سرویس بهداشتی بود که برای کودکان ۴ ماه تا ۲ سال در نظر گرفته شده بود. دمای مناسبی داشت و با پرده های زیبا عروسکی تزئین شده بود در یک اطاق سه تخت و فضای بزرگی برای بازی داشت و اتاق دیگر برای تعویض لباس بچه در نظر گرفته شده بود.
در طبقه بالا ۵ اتاق، ۲ توالت فرنگی و ۱ توالت معمولی، آشپزخانه ای بسیار بزرگ اپن و یک هال بزرگ داشت.
مساحت کل ملک ۶۰۰ متر مربع بود که در باغستان کرج واقع می باشد.
آدرس: کرج، باغستان غربی، بوستان ۱۴، روبروی مخابرات، پلاک ۱، ۴۵۷ تلفن ۴۳۰۸۳۱۶
– مساحت اطاقها متناسب با تعداد کودکان بود و دارای تهویه هوا بودند.
– تمام اطاقها از نور کافی برخوردار بوند.
– از رنگهای بنفش، صورتی و سفید برای رنگ آمیزی استفاده شده بود.
– فقط یک کلاس کودکان قادر بودند از پشت پنجره اطاق به راحتی فضای حیاط را مشاهده کنند.
– پریزهای برق دارای روپوش ایمنی بود.
– در اطاقها قفسه کافی جهت نگهداری لوازم شخصی هر کودک به طور مجزا وجود داشت.
– مساحت حیاط مهد به اندازه کافی بزرگ بود تا کودکان بتوانند آزادانه و بدون اینکه به یکدیگر برخورد کنند بازی کنند. (حدود ۲۰۰ متر مربع)
– مهدکودک دارای استخر بود که با نرده دور تا دور آن زده شده بود.
– ساختمان مهدکودک برای زیرزمین و طبقه بالا دارای پلکان بود. ابتدا و انتهای پله ها ایمن شده بود و عرض و ارتفاع مناسب داشت.
– کلیه دربها و پنجره ها از نظر ایمنی طوری طراحی شده بود که کودکان به راحتی نمی توانستند آنها را باز کنند. نوک سر پنجره ها بالای سر کودکان نبود.
– پنجره ها مجهز به تور سیمی می باشند.
– دربها و پنجره ها دارای حفاظ مناسب بودند.
– دستشویی و توالت مناسب کودکان پیش دبستانی نبود. دستشویی بلند و دو تا از توالتها فرنگی بود.
– کف فضای داخل مرکز (اطاقها و راهروها) با موکت پوشانده شده بود.
– زمین حیاط بازی با موزائیک و محوطه اسباب بازی با شن پوشانده شده بود.
۲- وضعیت بهداشت، ایمنی و تغذیه در مهدکودک:
– فضای اطاقها، صندلیها، وسایل کمک آموزشی، اسباب بازیها از نظافت لازم برخوردارند. در قسمت شیرخوار محل تعویض لباس داشتند.
– در هر اطاق سطل زباله دردار وجود داشت.
– ملحفه تشک، پتو و بالش مناسب وجود داشت.
– صابون در تمام سرویسهای بهداشتی کودکان، دستمال کاغذی (لور) در محلی مناسب برای استفاده کودکان قرار داشت.
– در مهدکودک طبخ غذا نداشتند.
– صورت میان وعده های بچه ها به صورت برنامه فتوکپی شده به مادرها داده شده بود و نمونه ای از آن روی دیوار نصب شده بود «نمونه ای از آن ضمیمه می باشد.»
– کودکان موظف به شستن دستهای خود قبل از صرف میان وعده بودند.
– تغذیه کودکان از خانه آورده می شد و در مهد فقط مصرف می کردند.
– کودکان برای خوردن میان وعده مستقلا عمل می کردند و دو نفری به مربی نیازمند بودند.
– برای صرف غذا مکان مخصوصی در مهدکودک در نظر گرفته شده بود.
۳- وسایل، تجهیزات و اسباب بازیهای مهدکودک
– تجهیزات و اسباب بازیها جوابگوی نیاز گروههای مختلف سنی کودکان بود.
– تجهیزات و اسباب بازیها در وضعیت مطلوب به نظر می آمدند شکسته و ناقص نبودند.
– تعداد و مقدار اسباب بازیها نسبت به تعداد کودکان هر کلاس کافی به نظر می آمد.
– هر کلاس مجهز به کتابخانه کوچک بوده که در حد دسترسی کودکان نیز بود.
– تعداد کتابهای قصه نسبت به تعداد کودکان کافی بود و متناسب با گروه سنی مورد نظر بود.
– کلاسها در حد مطلوب و جذاب تزئین شده بود. دور تا دور اطاقها با یونولیتهای یک متر در یک متر نقاشی شده و نایلون گرفته شده بود.
– کلاس و راهرو به مراکز رغبت تقسیم بندی شده بود؛ دو چادر کوچک برای بازی در گوشه از راهرو بود. اتاق کوچکی برای اسباب بازی و محل بازی بود، سکویی برای اجرای نمایش در راهرو قرار داشت که با هماهنگی با مدیر، کلاسها از فضای راهرو مشترک استفاده می کردند.
– برنامه آموزشی سالانه در دفتر مدیر نصب شده بود و برای هر هفته یک واحد کار در نظر گرفته بودند که به شکل بسیار زیبا و گاهی برجسته در آورده بودند.
– برنامه آموزشی هفتگی و روزانه نیز داشتند.
– مهد دارای ضبط صوت و تلویزیون بود که کلاسها از آن استفاده می کردند.
– در زمان بازدید برنامه آموزشی در حال اجرا با برنامه نصب شده مطابقت داشت.
– میز و صندلی مناسب با قد و تعداد کودکان وجود داشت.
– در کلاسها موکت فرشی یا تکه ای وجود نداشت.
– کپسول اطفاء حریق به تعداد کافی نصب گردیده بود.
۴- نحوه اجرای برنامه های آموزشی مهدکودک توسط مربیان:
– برنامه های آموزشی از قبل برنامه ریزی شده بود.
– مربی سعی در متمرکز کردن حواس کودکان قبل از شروع برنامه آموزشی یا کار گروهی داشت. به کودکان می گفت حالا می خواهیم کارمان را شروع کنیم بعد از این حرف همه «بسم ا… الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان» می گفتند. چند سوره و شعر که قبلا با آنها کار شده بود می پرسید و موضوع هفته و تقویم را سؤال می کرد و بعد به آموزش می پرداخت. در بین فعالیتها به بچه ها استراحت می داد.
– محتوای برنامه آموزشی متناسب با گروههای سنی مورد نظر بود.
– مدت اجرای فعالیت آموزشی در کودکستان ۱۰ دقیقه و در پیش دبستانی ۱۵ دقیقه و گاهی کمتر بود.
– کودکان علاقه و رغبت به انجام برنامه های آموزشی از خود نشان می دادند.
– برنامه آموزشی روزانه کودکان به ترتیب بود و از نظم خاصی با در نظر گرفتن نیازهای جسمانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان در نظر گرفته شده بود.
– برنامه های روزانه در مهدکودک قابلیت انعطاف پذیر داشتند.
– برنامه های آموزشی به طور مجسم و نیمه مجسم اجرا می شد.
– مربی در اجرای برنامه های آموزشی از خود صبر و حوصله نشان می داد و با شتاب و عجله به کار آموزش کودکان نمی پرداخت.
– در حین انجام فعالیت مربی از ایجاد تبعیض میان کودکان احتراز می ورزید.
– هنگام انجام فعالیت آموزشی سعی در از بین بردن سایر محرکهای زاید از موقعیت یادگیری توسط مربی و سایر مسئولین می شد.
– نمونه واحد کار هفته در اطاقها در محل مناسب نصب شده بود.
– در آموزش کودکان از وسایل سمعی و بصری استفاده می شود.
– در زمان بازدید برنامه آموزشی در حال اجرا با برنامه نصب شده مطابقت داشت.
– در برنامه ریزی روزانه استفاده از فضای باز منظور شده و اجرا می گردید.
– شستشوی روزانه دستهای کودکان قبل و بعد از هر تغذیه در برنامه ریزی پیش بینی شده بود.
– در برنامه روزانه مرحله فعالیت و استراحت متعاقب هم قرار داشت.
– در برنامه روزانه ساعت خواب و استراحت پیش بینی شده، اجرا می شد. برنامه ۵ تا ۱۵ دقیقه کار می کردند و بعد استراحت می کردند که شامل نرمش بین کار، خوردن تغذیه، دیدن تلویزیون، موسیقی، بازی در حیاط بود.
– واحد کار هفته شامل: بحث و گفتگو، نکات بهداشتی و ایمنی، نکات اجتماعی و اخلاقی، زبان آموزی، مفاهیم علوم ریاضی، نقاشی، کاردستی، بازی، قصه، داستان و شعر و نمایش بود.
– در برنامه روزانه استفاده از فضای باز منظور شده و در شرایط خوب هوا، اعمال می گردید.

۵- رفتار مربیان و مسئول مهد با یکدیگر با والدین و به ویژه با کودکان
– مربیان و مسئولین مرکز، کودکان را در همه موارد مورد حمایت و محبت خود قرار می دادند.
– مربیان سعی در به وجود آوردن محیطی امن و قابل اطمینان برای کودکان بودند. بچه ها شاد می آمدند و شاد می رفتند.
– مهدکودک رابطه مطلوب با والدین برقرار می کرد.
– مربیان به طور آزادانه با والدین ارتباط مستقیم می توانستند داشته باشند.
– روشهای تربیتی جهت کنترل و اجرای قوانین در مرکز.
محرومیت از کلاس
محرومیت از بازی
محرومیت از دیدن تلویزیون
– قوانین مهدکودک برای کودکان روشن بود اما آگاهی نیاز به گوشزد هم بود

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تعداد صفحات : ۱۸ صفحه

فرمت : word

 

نوشته دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک کیانا اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی شهرک صنعتی خیام نیشابور

مقدمه:

اصولاً امروزه شهرکهای صنعتی بستر و شالوده رشد و ایجاد صنایع کوچک را فراهم می کند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم به ایجاد روبناها می پردازد و نواحی ، شهرکها و مدلهای مختلف توسعه اقتصادی نظیر خوشه های صنعتی را شکل می دهد و مقدمات ایجاد توسعه و تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم می کند.

150

و همچنین در کنار این سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درصدد پشتیبانی همه جانبه ، ایجاد تسهیلات ، آموزشها ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش توان رقابتی صنایع کوچک بر می آید تا ان شاءا… این صنایع بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.

شهرستان نیشابور با توجه به ظرفیتهای بالا و موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد فاصله نزدیک به فرودگاه ، عبور خط راه آهن ، خطوط انتقال گاز، نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی به بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری و توسعه این منطقه تبدیل شده است. در حال حاضر نیز با وجود حدود ۴۰۰ واحد صنعتی به عنوان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور شناخته شده و در استان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تاریخچه:

شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای اخیر به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تغییر نام پیدا کرده است . این شرکت از سالهای قدیم شروع به فعالیت کرده است. مقّر اصلی این سازمان در تهران است و در مرکز استانهای صنعتی نیز شعبه دارد . این سازمان به صورت سهامی خاص اداره می شود و زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند.

همانطور که از اسم این سازمان مشخص است شهرکهای صنعتی زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند. شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی یکی از شرکتهای فعال کشور می باشد که حدود ۱۵ شهرک صنعتی مانند شهرکهای صنعتی خیام ، چرم مشهد ، بینالود ، توس و… زیر نظر این شرکت فعالیت         می کنند.

شهرک صنعتی خیام یکی از شهرکهای بزرگ استان خراسان می باشد که در سال ۱۳۷۰ آغاز به کار کرده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه                                                                                                                                            ۱

تاریخچه                                                                                                                                        ۱

چارت سازمانی                                                                                                                              ۲

بررسی کاربری صنعتی و وضعیت زیست محیطی شهرستان                                                             ۳

مساحت و سرانه کاربری صنعتی در سطح شهرستان                                                                        ۳

مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی                                                                               ۳

امتیازات شهرک صنعتی خیام                                                                                                   ۴

مشخصات واحدهای بهره برداری شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهرکهای صنعتی               ۵

وضعیت استقرار صنایع و اشتغال                                                                                                     ۶

تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان                                                            ۶

پروژه های انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی                                                                  ۷

پروژه های پیش بینی شده                                                                                                              ۸

 

امور مالی                                                                                                                             ۹

امور قراردادها:                                                                                                                         ۹

طرحهای جاری                                                                                                ۹

طرحهای عمرانی                                                                                          ۱۰

امورجاری:                                                                                                                             ۱۱

دارایی های ثابت                                                                                        ۱۱

صدور چک                                                                                              ۱۲

هزینه های جاری                                                                                     ۱۳

حقوق                                                                                                         ۱۸

اسناد جاری                                                                                                 ۲۱

امور متقاضیان و حسابداری                                                                                                 ۲۲

صورتهای مالی                                                                                                                  ۲۲

حسابداری شرکت                                                                                                             ۳۰

نوشته کارآموزی شهرک صنعتی خیام نیشابور اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.