کارآموزی آب و فاضلاب بوشهر ۱۲۳ صفحه

تصفیه خانه فاضلاب
مبانی طرح تصفیه خانه فاضلاب بوشهر
یکی ازمهمترین پارامترهای هر طرح ، مبانی و معیارهای مورد استفاده ، در آن طرح میباشد . زیرا مبانی طرح پایه و اساس آن طرح محسوب میشوند و هر گونه بی دقتی و سهل انگاری در محاسبه و یا براوردها مطمئناً طرح مورد نظر را بهنگام بهره برداری با شکست و عدم موفقیت روبرو خواهد کرد.
انچه که به عنوان مبانی طراحی در ارائه طرحهای تصفیه فاضلاب و پساب مورد استفاده قرار میگیرد بشرح ذیل می باشد :
۱-دوره طرح
۲-جمعیت در دروه های طرح
۳-سرانه تولید فاضلاب ، سرانه BOD5 و سرانه مواد معلق در دوره های طرح درجه حرارت و تبخیر مطلق و کلیفرمهای مدفوعی و در مورد بعضی از سیستمهای تصفیه فاضلاب مثل برکه ها عوامل محیطی مانند تشعشعات نور خورشید و طور روز و طول و عرض جغرافیایی منطقه همچنین الگوهای رشد جلبکها و تغییرات روزانه و فصلی آنها ضروری است .
۴-ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
۵-میزان پس آبهای صنعتی که همراه فاضلاب در دوره طرح تصفیه خواهد شد و جمعیت معادل فاضلابهای صنعتی
۶-میزان نشتاب ( INFILTERATION) و ابهای نفوذی
۷-سیستمهای تصفیه فاضلاب
۸-درجه تصفیه فاضلاب
۹-مصارف فاضلاب و پساب تصفیه شده
حال به شرح هر کدام از این پارامترها می پردازیم :
دوره طرح
یکی از پارامترهای مهم و موثر در طرح تصفیه خانه های فاضلاب ، دوره طرح آن میباشد . چنانچه در انتخاب دوره طرح قصور و بی دقتی رخ دهد ، در آینده و به هنگام بهره برداری از طرح مسائل و مشکلات متعددی نمایان خواهد شد .
با توجه به توضیحاتی که ارائه گردیده است ، دوره طرح تصفیه خانه شهر بوشهر ۲۵ سال در نظر گرفته شده است که سال شروع طرح ۱۳۸۰ و سال پایان ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و دوره طرح به دو مرحله اجرایی ۱۰ و ۱۵ ساله تقسیم گردیده است .
سرانه تولید فاضلاب ، سرانه BOD5 و سرانه مواد معلق در دوره های طرح
با توجه به اینکه در خصوص مشخصه های کمی و کیفی فاضلاب شهر بوشهر اطلاعات مورد نیاز در دسترس نبوده است ، با توجه به مشخصات فاضلاب برخی شهرهای استان بوشهر که در جدول ۱-۱ نشان داده شده است و همچنین حدود استاندارد آن نسبت به تعیین میزان پارامترهای مورد نیاز اقدام شده است که بشرح زیر توضیح داده می شود :

 

همانطور که در بخشهای قبلی توضیح داده شده مشخصات فاضلاب شهر بوشهردر دوره های اجرایی طرح بشرح جدول ( ۸-۲) تعیین میگردد :

جدول ( ۲-۱) : مشخصات فاضلاب شهربوشهر
دبی ماکزیمم در فصل بارندگی
دبی ماکزیمم در فصل خشک
دبی متوسط

ب) سرانه SS , TOD , COD , BOD5 :
بطور کلی بار آلی و سایر پارامترهای فاضلاب شهری برای تمامی کشورها و حتی در پاره ای از مواقع برای شهرهای یک کشور یکسان نبوده و دارای تفاوتهایی میباشد ، کهخ این تفاوتها بستگی مستقیم به اداب و رسوم ، تغذیه ، شرایط بهداشتی و غیره دارد . بنابراین برای طراحی یک سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب لازم است حداقل اطلاعات نسبتاً دقیقی از میزانم بار آلی و سایر پتارامترهای فاضلاب شهری در دست باشد . آمار بدست آمده از آنالیز فاضلاب بعضی از شهرهای کشور نشان میدهد که درجه الودگی فاضلابهای شهری بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه آب بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیگرم در لیتر BOD5 تغییر میکند . کهخ این مشاور برای شهر بوشهر میزان ۲۵۰ میلیگرم در لیتر ذخی۵ و یا سرانه ۳۰ گرمک در روز در نظر گرفته است .
در عمل میتوان بطور تقریبی نسبت BOD5 / COD برای فاضلابهای خام را برابر ۴/۰ تا ۸/۰ و نسبت BOD5 /COD را برابر ۳/۱ در نظر گرفته است . مقدار سرانه مواد جامد معلق (SS) فاضلاب ۵۶ گرم برای هر نفر در روز میباشد .

نوشته کارآموزی آب و فاضلاب بوشهر ۱۲۳ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.