شرح کامل فرآیند تولید متانول ۴۵ ص

Word2007777

 

۱- کلیات                                                                                  General

۱-۱- واحد متانول                                              The Methanol Plant

متانول از واکنش بین هیدروژن ، منواکسیدکربن و دی اکسیدکربن تولید     می شود . نسبت هریک از اجزاء در مخلوط خوراک بر اساس فرمول ذیل تعیین گردیده است :

 درگازهای خوراک علاوه بر اجزاء فوق ، مواد دیگری نیز مانند متان و نیتروژن وجود دارند که در واکنش شرکت نمی کنند . این مواد ممکن است همراه خوراک ویا ازطریق گاز CO2 ورودی به کارخانه ، وارد سیستم شوند .

منبع تولید هیدروژن ، هیدروکربن های موجود در گاز طبیعی و بخار آب ورودی به فرایندبوده و منبع گازهای منواکسیدکربن و دی اکسیدکربن مورد نیاز ، هیدروکربن های موجود در گاز طبیعی و CO2 ورودی می باشند .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

کلیات                                                                                                              ۱         

واحد متانول                                                                                                      ۱

بخشهای فرایندی واحد متانول                                                                           ۲

افزایش فشار گاز طبیعی                                                                                    ۴

سولفورزدایی                                                                                                   ۴

کلیات                                                                                                              ۴

هیدروژناسیون                                                                                                  ۶

جداسازی و جذب سولفید هیدروژن (H2S)                                                    ۸

ریفرمر دو مرحله ای                                                                                         ۹

کلیات                                                                                                              ۹

گرمای واکنش                                                                                                 ۱۰

فشار عملیاتی                                                                                                    ۱۱

آدیاباتیک Per-Reformer                                                                           ۱۱

ریفرمر بخار Steam-Reformer                                                                  ۱۴

بخش بازیافت انرژی گرمایی از گازهای حاصل از سوختن                               ۱۶

بازیافت انرژی گرمایی از گاز فرایندی                                                              ۱۷

افزایش فشار گاز فرایندی                                                                                 ۱۹

لوپ سنتز                                                                                                          ۱۹

شرح کلی فرایند                                                                                               ۱۹

راکتورهای متانول –  R-4001 1/2/3                                                           ۲۲

دمای عملیاتی                                                                                                   ۲۲

فشار عملیاتی / میزان گاز دور ریز                                                                     ۲۲

میزان جریان گاز برگشتی                                                                                  ۲۴

کاتالیست                                                                                                          ۲۴

بخش تقطیر                                                                                                      ۲۵

کلیات                                                                                                              ۲۵

شرح خوراک                                                                                                  ۲۶

مبانی تقطیر                                                                                                       ۲۸

شرح مراحل فرایند در بخش تقطیر                                                                    ۲۹

ذخیره سازی متانول خام                                                                                    ۲۹

جداسازی ترکیبات سبک                                                                                 ۳۰

خالص سازی محصول                                                                                      ۳۲

کلیات                                                                                                              ۳۲

برج خالص سازی T-5002,HP                                                                    ۳۴

برج خالص سازی T-5003,LP                                                                     ۳۴

مایعات Off-Stream                                                                                     ۳۵

جداسازی کندانس فرایند                                                                                 ۳۵

سرویس های جانبی                                                                                          ۳۶

سیستم تصفیه کندانس                                                                                      ۳۶

سیستمهای بخار ، کندانس و آب خوراک مولد بخار                                        ۳۷

سیستم گازهای طبیعی و سوختنی                                                                      ۳۹

سیستم Flare                                                                                                   ۴۰

سیستم های جمع آوری متانول ، جمع آوری پسابها و جمع آوری روغن           ۴۱

سیستم ذخیره سازی و بارگیری متانول                                                               ۴۲

کمپرسور گاز CO2 و انتقال آن                                                                       ۴۴

پیوست Third Methanol Block Flow Diagram(DIG-PR-001)

 

 

 

نوشته شرح کامل فرآیند تولید متانول ۴۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.