طرح توجیهی احداث آموزشگاه حسابداری

موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه ای

فهرست :
مقدمه ۱
تهیه پروانه تاسیس ۲
اسند و مدارک ۳
اهداف اموزشگاه ۴
توصیف کـسب و کار ۵
گزارش مختصر و بازدید از واحد های مشابه ۶
روشهای تامین منابع مالی ۷
محل اموزشگاه ۸
روشهای تبلیغاتی ۹
فهرست تجهیزات ۱۰
نقشه استقرار تجهیزات ۱۱
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز ۱۲
فهرست مواد مصرفی ۱۳
شهریه ۱۴
درامد ۱۵
صورتحصاب هزینه ها ۱۶
هزینه های دستمزد ۱۷
صورتحصاب سود و زیان ۱۸
نمودار ها ۱۹
برنامه زمانبندی اجرای پروژه ۲۰
محاصبات و جدول صورت وضعیت ۲۱

نوشته طرح توجیهی احداث آموزشگاه حسابداری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.