پایان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر

فهرست مطالب :
مقدمه : ۴
PLC و کاربردهای آن. ۴
۱- کنترل کننده منطقی برنامه پذیر : ۴
۲- ساختمان داخلی PLC.. 6
۳- روش و زبان برنامه نویسی PLC.. 7
۳- کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر امروزی.. ۹
۴- نحوه کار PLC.. 9
۵- واحدهای تشکیل دهنده PLC.. 12
۶- پردازنده ۱۴
۷- (ماژول ها ی ورودی و خروجی Input / Output ) 15
۸- انواع سیستم های PLC.. 18
بیشتر از ۱۲۸ / بیشتر از ۱۲۸٫ ۱۸
۹- PLC ها با کاربرد محلی : ۱۹
۱۰- PLC های بزرگ با کاربرد گسترده : ۱۹
معرفی روش برنامه‌نویسی LAD.. 24
معرفی خانواده‌ی S7 – ۲۰۰٫ ۲۷
تعریف پروژه ۳۵
شرح و توضیحات برنامه. ۳۹
S7200 Manual 42
وقفه ها ۴۴
مفهوم وقفه : ۴۴
برنامه نویسی وقفه در S7-200 : 47
دستورات وقفه در S7-200 : 47
نکات مهم در برنامه نویسی وقفه : ۴۸
انواع وقفه ها : ۴۹
وقفه های سخت افزاری.. ۴۹
MAIN.. 50
MAIN.. 51
INT 0. 51
INT 1. 51
MAIN.. 53
INT 0. 53
ضمیمه. ۵۷
الف برنامه‌ی پروژه به زبان LAD.. 57
ب: متن لاتین. ۵۷
ج: نمای کلی از سیستم تفاله خشک کن. ۵۷
مراجع. ۵۷

نوشته پایان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.