مقاله بهبود کیفیت کمپوت گیلاس

چکیده:
در یک تحقیق که بمنظور کیفیت کمپوت گیلاس انجام گرفت، گیلاس واریته سیاه مشهدی پس از نمونهبرداری به طریقه تصادفی به سه قسمت تقسیم شد. قسمت اول از گیلاسها پس از شستشو و ۲۵°c 220 شربت بریکـس ۲۵ و درجه حرارت cc سورتینگ در داخل قوطی پانصد گرمی پر شده و با پوشانیده شد و در خط تولید کمپوت گیلاس به طریق معمول قرار گرفت. دسته دوم گیلاس با شربتی که شامل نمک کلسیم است پر میشود و سومین قسمت در داخل محلول نمک بهمراه ماده جاذب در دما و زمان مشخص قرار میگیرد. سپس گیلاسهای این تیمار آبکش شده و به مدت ۱۲ ساعت قبل از کمپوت شدن در همان وضعیت باقی مانده و سپس با شربت پر میشود. پس از مرحله پر کردن و دربندی در °۱۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه پخت میشوند و پس از سپری شدن زمان نگهداری ۴۵ روز بمنظور تأثیر این دو c نوع تیمار نتایج در قالب طرح فاکتوریل به روش کاملاً تصادفی در ۱۰ تکرار آنالیز گردید. همچنین بمنظور ارزیابی کیفی تأثیر نمک کلسیم بر روی طعم و مزه محصول تست حساسیت (ارگانولپتیک) به روش هدونیک تست نیز انجام گرفت و نتایج آن جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به جدول آنالیز واریانس، تیمارهای اصلی بر کنترل میزان ترکیدگی معنیدار بوده است و جدول مقایسه میانگینها نشان داد که در این آزمایش بکاربردن شربت نمک کلسیم با دُز معین و روش مشخص بیشترین سهم را در میزان ترکیدگی گیلاس دارا بوده است و با سایر تیمارها اختلاف کاملاً معنیدار دارد و نتایج بدست آمده از تست پانل نیز نشان داده که نمونه شاهد و تیمارمذکور در یک سطح و با نمونه تیمار ۳ تفاوت در سطح معنیدار بود که با نتایج بدست آمده از مقالات علمی دیگر نیز منطبق است.

نوشته مقاله بهبود کیفیت کمپوت گیلاس اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.