پروژه آمار و احتمالات

این پروژه شامل موضوعات و نمودارهای زیر است :
نمرات نهایی درس ریاضی ۲۰ دانشجوی دختر وپسر
میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و … بصورت جدول
نمودار میله ای فراوانی
نمودار فراوانی تعداد دانشجویان دختر وپسر
نمودار دایرهای نمرات درس ریاضی
نمودار دایره ای تعداد دانشجویان دختر و پسر
نمودار هیستوگرام نمرات درس ریاضی
آمارهای توصیفی
رگرسیون و ضریب همبستگی
واریانس و انحراف معیار

نوشته پروژه آمار و احتمالات اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.